2014. január 22., szerda

Gyülekezeti események 2013


 Érkeserűi Református Egyházközség
Gyülekezeti események
2013.

 • Jan. 20-án közgyűlés alkalmával hangzottak el a különböző beszámolók a gyülekezet lelki és anyagi életéről a 2012-es évre vonatkozóan. Ekkor határozta el a közgyűlés azt is, hogy 2013-ban megjavíttatjuk a templom tornyát, hiszen annak toronydísze teljesen elferdült és a süveget is igen megrongálta már az idő. Ennek tudatában döntött úgy a közgyűlés, hogy a 70 lejes egyházfenntartói járulék mellett még 30 lejjel minden fizető egyháztag hozzájárul templomunk épségének megőrzéséhez.
 • Febr. 17-én Böjtfő ünnepén 70-en éltek úrvacsorával.
 • Febr. 24. – márc. 26. között ismét megtartottuk gyülekezetünkben az egyetemes imahetet, amikor minden este vendégelőadók hívták fel figyelmünket egy-egy érdekes dologra, illetve kórusaink szolgáltak ünnepi műsorral. Imahét hétfőjén Forró Csaba csokalyi lelkipásztor hirdette közöttünk Isten igéjét, melyet követően Rencz Csaba újságíró, a Bihari Napló munkatársa mutatta be gyülekezetünk előtt Közeli történelem című könyvét.  Kedden Berke Sándor tenkei lelkipásztor hirdetett igét, majd felesége Berke Katalin beszélt nekünk arról a gyülekezetépítő munkáról, melyet Tenkén végeznek, mely magába foglalta a fiataloknak való táborok megszervezését, a női, illetve férfi csendes hetek megtartását, de azt a mindennapos munkát is, melyet az öregotthonban végeznek. Szerdán Botos Júlia vedresábrányi lelkésznő hirdetett igét, melyet követően röviden a szenvedélybetegségekről beszélt előttünk. Az előadás után a Bonus Pastor alapítvány önkéntes munkatársai Kocsi Sándor és Tünde tettek bizonyságot arról, hogy Isten segítségével meg lehet szabadulni az alkohol szenvedélyétől. Csütörtökön Orbán László szentjobbi lelkipásztor szólta az evangélium üzenetét, melyet követően felesége, Orbán Noémi vetített képes bemutatót tartott Ír országi szolgálatukról, illetve a Szentjobbon beindított Női reggelik témájáról. Pénteken Simon Szabó István éradonyi lelkipásztor szolgált, amit kórusunk énekei követtek. Szombaton Illyés Tamás érszőllősi lelkész végezte az igehirdetés szolgálatát, majd az ő gyülekezetének furulyacsoportja adott elő ünnepi műsort. Ezen az alkalmon jelen voltak közöttünk Bojt község képviselői is, hiszen az ő kézműves kiállításuk egész imahét alatt megtekinthetőek illetve megvásárolhatóak voltak. Az imahétre összesen 564-an jöttek el, egy alkalommal átlag 70-en vettünk részt az istentiszteleteken. Köszönetünket fejezzük ki azoknak a családoknak, akik ebben az évben is alapanyaggal vagy készétellel járultak hozzá a vendéglátáshoz. Isten fizesse meg jóságukat bőségesen.
 • Márc. 15-én reggelre érkezett meg az igazi tél, 10 cm hó fedte a tájat miközben mi az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra emlékeztünk. Az igehirdetést követően a Számadó Ernő Általános Iskola diákjai szolgáltak alkalomhoz illő szavalatokkal, ezt követően gyülekezetünk felnőtt kórusa énekelt, majd pedig az erre az alkalomra verbuválódott férfikar énekelt katonadalokat, melyeket a késve érkezett szenátor, Cseke Attilla is meghallgatott, majd koszorúzásra került sor a II. világháborús emléktáblánál.
 • Márc. 24-én Virágvasárnapon 75-en voltunk az istentiszteleten.
 • Márc. 29-én Nagypénteken Gavrucza Tibor nyugalmazott lelkipásztor hirdette közöttünk az igét a Zsid.4,9-14 alapján, melyet követően kimentünk a temetőbe egy rövid megemlékezésre Számadó Ernő sírjához. A költő-meseíró halálának 30. évfordulója alkalmából ugyanis felújíttatott a Számadó sírjánál 1997 máj. 3-án , az önkormányzat és az RMDSZ által felállított csónak alakú fejfa. Jakabfy László mérnök úr anyagi áldozatából és a Juhász Imre munkája által felújított fejfa előtt Boros József és Jakabfy László megemlékező szavai után koszorúzásra került sor.
 • Márc. 28-án, Nagycsütörtökön 4 idős beteghez vittünk betegúrvacsorát. Ugyanezen a napon osztottunk szét 40 élelmiszercsomagot a 80 éven felüli gyülekezeti tagjainknak.
 • Ápr. 1-én, Húsvét I. napján 84-an jöttek el a harangok hívó szavára és éltek az úrvacsorával.
 • Ápr. 2-án, Húsvét II. napján 95-en hallgatták a feltámadás evangéliumát.
 • Ápr. 14-én gyülekezetünk kiskórusa részt vett az Érmelléki ifjúsági kórustalálkozón Margittán.
 • Ápr. 28-án került sor az első éves konfirmandusok évközi vizsgájára, amikor is 9 ifjú adott bizonyságot eddig megszerzett hitéről és tudásáról a gyülekezet előtt.
 • Máj. 5-én délelőtt anyák napi istentiszteletet tartottunk a templomban, ahol az óvodások és iskolások köszöntötték szüleiket versekkel és énekekkel, melyekre az óvónők és tanítónők készítették fel gyermekeinket. Délután a ravatalozó teraszán tartottunk istentiszteletet, hirdetve a szeretet és feltámadás evangéliumát mindazoknak, akik szüleiket már elvesztették. A két istentiszteleten begyűlt perselypénzt, 550 lejt, a hagyományokhoz híven, a micskei Sámuel bentlakás javára juttattuk el az idén is. Köszönjük gyülekezeti tagjainknak a perselyes adományt.
 • Máj. 9-én, Mennybemenetel ünnepén 21-en hallgattuk Isten igéjét.
 • Máj. 12-én a konfirmációi istentiszteleten 6 ifjú (5 fiú és 1 lány) tett hitvallást és fogadalmat Isten és 300 gyülekezeti tag előtt.
 • Máj. 19-én Pünkösd I. napján a 127 gyülekezeti tagból 94-en éltek úrvacsorával, betegúrvacsorát ezen az ünnepen 4 keresztyén testvérünk igényelt.
 • Máj. 21-én a ravatalozóhoz vezető út mellett gyülekezetünk kérésére a villanytelep emberei felállították a szükséges 5 villanyoszlopot a közvilágítás meghosszabbítása és a ravatalozóhoz való áramkivezetés céljából.
 • Máj. 26-án, Szentháromság vasárnapján, gyülekezetünk felnőtt asszonykórusa - Nyéki Enikő kántorunk vezetésével, részt vett az Érmelléki Református Egyházmegye Székelyhídon megrendezett kórustalálkozóján.
 • Jún. 2-án, az Érmelléki Nőszövetség tisztújító közgyűlésén, Szalacson, három asszony képviselte gyülekezetünket.
 • Jún. 24-30 között vakációs gyermek-bibliahetet tartottunk, melynek témája az időutazás volt. A szentírásbeli emberek példája nyomán megtanultuk, hogy milyen úton érdemes járni annak, aki a mennyek országába akar kerülni. 69 gyermekkel és 32 IKÉ-s fiatallal „utaztuk” végig a hetet, miközben segítségünkre voltak az óvónők, a kántornő és a főgondnok, vigyázva a rendet. Gyermekeink újra örültek a trambulin adta magasba repülésnek is, melyet holland testvéreinknek köszönhetünk. A tanulás, játék, és jókedv mellett a szülők és a jókedvű adakozók nagylelkűségének köszönhetően a finom uzsonnák sem maradtak el. Szombaton a 32 ike-tagnak, akik végig jelen voltak a heti foglakozásokon, ifjúsági napot tartottunk, amikor pizzázás, szabad játék, jókedv és felszabadultság jellemezte a napot. A bibliahét végén gyermekeink a gyülekezet előtt is bemutatták a héten tanult énekeket, aranymondásokat és történeteket. Ezen az alkalmon az ifjak kórusa is szolgált meglepetésként egy énekkel. Erre a záró istentiszteletre 240 gyülekezeti tag jött el. A bibliahéten részt vett gyermekek ebben az évben is ajándék tanszer és édességcsomagot kaptak gyülekezetünk jóvoltából. A bibliahét záró istentiszteletén összegyűlt perselypénzt, 230 lejt, a magyarországi árvízkárosultak megsegítésére ajánlottuk fel. Isten áldja mindazokat, akik jólétükben segíteni tudnak a bajba jutottakon.
 • Júl. 1-én megkezdődött a templom tornyának javítása mely két hét alatt teljesen el is készült.
 • Júl. 25-27 között új járdát öntettünk a parókia és a templom közé gyülekezetünk költségén.
 • Aug.6-10 között ismét vendégül láttuk a hollandiai Aalten-i protestáns gyülekezet képviselőit, akik ismét támogatták gyülekezetünket használt ruhával, és az ő alapítványuk (SCOE) támogatásából tudjuk segíteni mi is gyülekezeti tagjainkat a téli hónapokban kenyérrel, illetve ünnepek előtt élelmiszercsomagokkal. Isten áldása legyen jószívű segítőink életén.
 • Aug.11-én gyülekezetünk felnőtt kórusa részt vett a Nyúzóvölgyi népünnepélyen, ahol tagjai voltak a 100 tagú érmelléki egyházi kórusnak.
 • Aug. 25-án osztottunk úrvacsorát Újkenyér ünnepére, amikor is 63-an éltek a hálaadás lehetőségével az istentiszteleten, ebből 61-an vettek úrvacsorát.
 • Szep. 5-én gyülekezetünk néhány presbitere újralécezte a kisebbik gyülekezeti terem tetőzetét, hogy védjük azt a beázástól. Köszönjük a segítséget mindazoknak, akik erre időt szántak.
 •  Okt. 3.-án a presbitérium és a gyülekezet néhány tagja körbeültette a ravatalozó teraszát tujafa csemetékkel. A gyülekezet 1200 lejes pénzalapjából 60 darab Brabant tujafacsemetét vásároltunk, és további 14-et ajándékba kaptunk Kovács Bélától és Ibolyától Éradonyból, melyek közül 9-et a ravatalozó köré, 5-öt pedig a templomkertben ültettünk el.
 • Okt. 8-án tíz hónapos várakozás után végre megérkezett a ravatalozóhoz vezető útra a szükséges áramkábel a villanyoszlopokra. Október 9-én este 7 órakor felgyúlt a fény a ravatalozóban, mely végre lehetővé tette annak használatbavételét is. Néhány nap múlva pedig a lámpatestek is felkerültek az oszlopokra, melynek köszönhetően a ravatalozóig közvilágítással ellátott útszakaszon haladhatnak a falubéliek. Köszönetünket fejezzük ki a jó szándékú segítőknek, és hálánkat Istennek, amiért meghallgatta imáinkat, és teljesítette kérésünket.
 • Okt. 25-én délelőtt tartottuk meg a reformációra való megemlékezésünket, melyen Balogh Katalin vallástanárnő vezetésével iskolás gyermekeink szolgáltak ünnepi műsorral. Ezen az alkalmon 127 gyülekezeti tag vett részt az istentiszteleten.
 • Okt. 26-án tartottuk meg a ravatalozó felépüléséért és birtokbavételéért való hálaadó ünnepségünket, ahol Rákosi Jenő esperes hirdette Isten igéjét a Jn 11,32-45 alapján. Az igehirdetést követően köszöntöttük a vendégeket, és a gyülekezeti tagokat, megköszönve mindenkinek a munkáját, anyagi támogatását. Mindazoknak, akik a ravatalozó építésében kiemelkedő munkát végeztek, köszönetképpen átnyújtottuk Fekete Hajnal, ravatalozóról készült tusrajzát; majd 100 személyt vendégeltünk meg gyülekezeti termünkben.
 • Okt.27-én, a reformációi istentiszteleten 84-en vettünk részt melyből 78-an éltünk úrvacsorával.
 • Nov. 17-én gyülekezetünk felnőtt kórusa és vezetősége részt vett az Émelléki Diakóniai Alapítvány (ÉRDA) jótékonysági koncertjén, Micskén, ahol újból támogattuk az intézmény munkáját. Az ÉRDA rendszeresen támogatja gyülekezetünk nagycsaládjait, betegjeit élelmiszer-, tanszer-, illetve karácsonyi csomaggal. Isten áldása legyen jótékony munkájukon.
 • Dec. 1-én, Advent I. vasárnapján tartottuk meg gyülekezetünkben a 25 és 50 éve konfirmáltak találkozóját, ahol az egykori konfirmandusok megerősíthették hitvallás és fogadalomtételüket. Az ünnepi istentiszteletet és közös úrvacsorázást, melyen 158-an vettünk részt, szeretetvendégség követte a gyülekezeti teremben.
 • Dec. folyamán felnőtt kórusunk részt vett a magyarországi Nyíradonyban, majd a Monospetriben megrendezett ökumenikus adventi kórustalálkozón is. Köszönjük Nyéki Enikő kántornő kitartó munkáját, melyet a kórusok összetartásáért és egyre minőségibb fellépéséért végez gyülekezetünkben. Isten áldása legyen azoknak az asszonyoknak az életén is, akik az egyházi és a népdalkórusban is szolgálatot vállalnak, áldozva erre idejükből Isten dicsőítésére és embertársaik épülésére.
 • Dec. 8-án, Advent II. vasárnapján, ünnepeltük meg gyülekezetünkben az érkeserűi IKE újjáalakulásának 10. évfordulóját. Erre a hálaadó istentiszteletre meghívtuk mind a 120 fiatalt, akik az elmúlt évtizedben megfordultak az iké-ben, és persze a gyülekezet tagjait is. Vendég igehirdetőként Mike Pál magyarkéczi lelkipásztor tartott áhítatot az Ézs 9,1-6 alapján, közvetlen hangnemben megszólítva az ünneplő fiatalokat, majd az Élő kövek ifjúsági keresztyén együttes koncertezett, lelkesítve fiataljainkat is az Istent dicsérő vidám éneklésre. A templomi együttlétet követően a gyülekezeti teremben folytatódott a szeretetvendégség, ahol a 10-es számú gyertya lángját, jelképesen hárman fújtuk el az ünnepi tortán: Oroszi Magda lelkipásztor; Munkácsi Csaba, mint a legidősebb ike-tag; és Hengye Rebeka 5 éves kislány, leendő iketag. Ezt követően a 110 jelenlévő fiatal vidám hangulatú beszélgetés közben fogyasztotta el a finom ünnepi tortát. Isten áldja meg életüket, hogy gyülekezetünknek szilárd hitű tagjai lehessenek!
 • Advent III. vasárnapján, Gavrucza Tibor lelkipásztor hirdetett igét közöttünk, melyet követően bemutatta a legújabban megjelent Számadó Ernő: Érmelléki mesék a Hímeshát szigetről című meséskönyvet, melyet unokái Gavrucza Nagy Palkó és Bence illusztráltak szép rajzaikkal. A könyvbemutató után Faur Kis Angéla (a Számadó Ernő Művelődési Egyesület elnöke) tanítónő vezetésével ünnepi megemlékezésére került sor a Számadó Ernő szobránál, ahol a helyi iskola diákjai versekkel, Nyíri Sándor polgármester identitástudatunk erősítésével, Boros József érmihályfalvi magyartanár pedig visszaemlékezéssel tisztelgett a költő-mesebácsi előtt. A megemlékezés koszorúzással zárult.
 • Dec. 24-én a karácsony esti istentiszteleten 300-an hallgatták az örömüzenetet, valamint az óvodások és iskolások ünnepi műsorát. Ekkor került sor az ajándékcsomagok kiosztására is. 107 csomagot osztottunk szét gyermekeink között karácsonyeste, de nem feledkeztünk meg az őket felkészítő pedagógusokról és a kórus tagjairól sem, így köszönve meg nekik egész éves fáradtságukat és lelkiismeretes munkájukat. Ebben az évben is megajándékoztuk a 80-ik életévüket betöltött idős emberek és betegeket, holland testvéreink jóvoltából, közöttük 46 élelmiszercsomagot osztottunk szét az ünnepet megelőző napokban.
 • Dec. 25-én Karácsony I. napján 85 gyülekezeti tag úrvacsorázott. Ezen az istentiszteleten szolgált a gyülekezet felnőtt kórusa.
 • Dec. 31-én, az óévi istentiszteleten 55-en fejeztük ki hálánkat Istennek ebben az évben tapasztalt mindenféle áldásáért, együtt emlékeztünk meg az ebben az évben elhunyt gyülekezeti tagokról, és kértük Isten vigasztalását, kegyelmét és gondviselését a reánk következő évben is gyülekezetünk minden tagjának életére.

Miénk a hála, Istené a dicsőség!

Temetések 2013


Temetések 2013
"Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg." (Jel 14,13)
 
1. febr. 15. Balogh Barnáné Gábor Erzsébet – élt 72 évet
2. febr. 17. Sass Imréné Kiss Ilona - élt 72 évet
3. márc. 3. özv. Nagy Józsefné Halász Margit - élt 91 évet
4. márc. 12. özv. Nagy Sándorné Szabó Rozália - élt 87 évet
5. márc. 18. Amászka Károlyné Sass Irén Erzsébet - élt 65 évet
6. ápr. 13. özv. Giczei Józsefné Kiss Erzsébet – élt 79 évet
7. ápr. 15. özv. Kiss Józsefné Kiss Erzsébet - élt 86 évet
8. ápr. 23. özv. Kovács Gézáné Vincze Emilia - élt 80 évet
9. máj. 18. Balogh Sándor - élt 61 évet
10. jún. 4. Péter Dezső - élt 57 évet
11. jún. 20. Zsupon Mihály – élt 76 évet
12. júl. 7. özv. Farkas Lászlóné Szőke Zsuzsánna élt 87 évet
13. júl. 31. özv. Kozsár Lászlóné Boldizsár Etelka - élt 81 évet
14. okt. 10. Nyéki Józsefné Lovas Anna - élt 72 évet
15. nov. 25. Munkácsi József – élt 70 évet
16. nov. 30. Nyéki Imre - élt 78 évet
 
Isten vigasztalja a gyászoló hozzátartozókat!

Emlékharangok 2013


Emlékharangok 2013
"Az igaznak emlékezete áldott." (Péld 10,7)1. jan. 1. Medvés József hal. 10. évf-ra
2. jan. 10. Kis József hal. 1. évf-ra
3. jan. 13. Létai Lajosné Tóth Margit hal. 1. évf-ra
4. jan. 13. id. Borbély Károly hal. 6. évf-ra
5. márc. 8. Létai Lajosné Kovács Erzsébet hal. 1. évf-ra
6. ápr. 2. Lengyel Róbert hal. 5. évf-ra
7. ápr. 4. Balogh Mária hal. 5. évf-ra
8. ápr. 25. Horváth Sándorné Bertalan Irma hal. 6 hónapos évf-ra
9. máj. 5. Lingurárné Balogh Ildikó hal. 2. évf-ra
10. máj. 7. id. Munkácsi Imre hal. 3. évf-ra
11. máj. 15. Balogh Antal hal. 10. évf-ra
12. jún. 1. Ifj. Létai Imre hal. 5. évf-ra
13. jún. 10. id. Péter Dezső hal. 10. évf-ra
14. jún. 14. Kozsár László hal. 1. évf-ra
15. jún. 26. Sass Zsigmond hal. 10. évf-ra
16. júl. 14. Kovácz Géza hal. 5. évf-ra
17. júl. 23. Jakó Sándor hal. 3. évf-ra
18. júl. 27. Létai Imréné Bertalan Angéla hal. 4. évf-ra
19. aug. 27. Sónáth Józsefné Szilágyi Rozália hal. 1. évf-ra
20. szept. 25. Újváry Elza hal. 1. évf-ra
21. okt. 8. Katona István hal. 2. évf-ra
22. okt. 22. Balajti Imréné Kun Etelka hal. 1. évf-ra
23. okt. 25. Horváth Sándorné Bertalan Irma hal. 1. évf-ra
24. nov. 6. Szabó Lajosné Szilágyi Erzsébet hal. 2. évf-ra
25. nov. 7. Papp László hal. 5. évf-ra
26. dec. 7. Miklós Ida hal. 1. évf-ra
27. dec. 9. Bertalan Imréné Pete Rozália hal. 1. évf-ra
28. dec. 24. Papp Lajos hal. 1. évf-ra
29. dec. 27. Kis Imre hal. 1. évf-ra


Isten tegye áldottá emléküket!

Esküvő 2013

 
Esküvő 2013
"Tégy engem mintegy pecsétet a te szívedre..." (Ének 8,6a)


1. nov. 9. Czentye Zoltán Norbert és Sass Tímea

Isten áldása legyen házasságukon!

Keresztelések 2013


Keresztelések 2013
"Akik Krisztusban keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel." (Gal 3,27)

1. aug. 11. Vadkerti József és Renáta Cyntia nevű leánygyermekét
2. szept. 1. Sass Attila és Edina Patrik nevű fiúgyermekét

Isten áldása legyen a gyermekek és családjuk életén!