2009. május 28., csütörtök

Egyházfi esküszövege (1796)

Egyházfi esküvésének formája
(Érkeserűi Református Egyházközség, 1796)

"Én N.N. esküszöm az élő Istenre, hogy az Egyházfiság tisztiben hiven és jó lelki esmérettel eljárok. Nevezetessen az Úr asztalához és a Templomhoz tartozó dólgokban az Ekklésia Kurátorának segitségül leszek; az Isten Házában alkalmatlankodókat intem; a Prédikátor és Oskola Mester béreiknek, és az Innepi Deák pénzének, és a Szöllő munkájának idejében való bészedésekben s kifizetésekben szorgalmatos és igaz lelkü leszek. A Prédikátor parantsolattyára az Ekklésia elöljáróit, akik t.i. előmbe adatnak, a rendelt időre, a Parochiális házhoz öszve gyüjtöm. Lelkipásztoromhoz és az Ekklésiának többi elöljáróihoz illendő engedelmességgel leszek. Hivatalomra tartozó és gondviselésemre bizattatott minden dólgokról, amikor kivántatik, az Ekklésia gyülésben igazán számot adok. Isten engem úgy segéllyen."


Elmondták: 1796. június 26-án
Forrás: Az Ér-Kesserüi Reformáta Ekklesianak Matriculája (...) az 1787-dik esztendőtől fogva (ANDJBihor 87/270)

(Az Érkeserűi Református Egyházközségnek a Nagyváradi Állami Levéltárban – ANDJBihor – őrzött jegyzőkönyvei és anyakönyvei alapján közzéteszi: Oroszi Kálmán református lelkipásztor.)


2009. május 22., péntek

Harangszó a reformátusságértA Magyar Református Egyház közös alkotmánya kihirdetésének időpontjában, helyi idő szerint 17 órakor tíz percen át szóltak az érkeserűi református templom harangjai. Bár gyülekezetünk képviselői nem tudtak jelen lenni a debreceni eseményen, de testvérgyülekezetünk, a magyarországi Öcsödi Református Egyházközség lélekben képviselt bennünket.

Ezen alkalommal rögzítettük harangjaink szavát internetes olvasóink számára.

Isten legyen Református Anyaszentegyházunk gondviselő Pásztora!
2009. május 19., kedd

Csűrépítés 3.

Befejeződött a gyülekezeti terem udvarán a csűr építése. A falak lakkozása és a faltövek szigetelése van már csak hátra. Ezúton is köszönjük a munkában résztvevők segítségét.

2009-05-csurepites

Tekintse meg a teljes fényképalbumot!


2009. május 17., vasárnap

Konfirmáció Érkeserűben

Az érkeserűi református gyülekezetben május 17-én került sor a konfirmálásra. Oroszi Magda lelkipásztor és a presbiterek kíséretével a 13 ifjú konfirmáló a Vezess, Jézusunk éneklésével vonult be a templomba - mely ez alkalommal a kb. 350 jelenlevőnek kicsinek bizonyult, így lócákkal kellett pótolni a hiányzó ülőhelyeket.

Ezen az ünnepi istentiszteleten a Jn 3,35-44 és a Mt 4,19 igehelyek alapján a tanítványok elhívásáról, Krisztus követéséről szólt az igehirdetés. Ezt követően került sor az ifjak kikérdezésére, majd hitvallás- és fogadalomtételére a gyülekezet előtt. Végül minden konfirmáló az emléklap mellett egy halacskás kitűzőt kapott, hogy az őskeresztyén jelkép mindig emlékeztesse őket fogadalomtételükre, illetve bátran merjék vállalni Krisztushoz való tartozásukat.

Isten áldását kérjük ifjaink életére, hogy fogadalomtétetlüket megtartva, gyülekezetüknek gazdagodására és Isten dicsőségére éljék életüket.
 • Első sor: Póka József, Szilágyi Sándor, Nagy Emma, ifj. Munkácsi Imre, Oroszi Magda lelkipásztor;
 • második sor: Nyéki Enikő kántor, Nagy István, Egri Tamás, Kálmán Ibolya Tünde, Munkácsi Imre gondnok;
 • harmadik sor: Nyéki Zoltán, Kiss Orsolya, Borbély Ilona, Lovas Krisztina, Kis Kinga, Lajter Norbert.

2009. május 16., szombat

Krónika 2009/5

Megjelent a Keserűi Keresztyén Krónika 2009. májusi száma - konfirmáció és Pünkösd alkalmára.

A tartalomból:
 • Vers: Baja Mihály: Szentlélek Isten
 • Gyülekezeti hírek: Húsvét ünnepe, Ifjúsági kórustalálkozó, Anyáknapi ünnepély
 • Konfirmáció 2009
 • Ima: Ravasz László: Konfirmációi imádság

PDF-dokumentum letöltése:
http://erkeseru.googlepages.com/kronika-2009-05.pdf


2009. május 9., szombat

Konfirmáció 2009


2009. május 17-én, délelőtt 13 ifjú tesz vallást és fogadalomtételt a gyülekezet színe előtt hitéről.

A konfirmálók névsora:

 1. Borbély Ilona
 2. Calman Ibolya Tünde
 3. Egri Tamás
 4. Kis Kinga Melánia
 5. Kiss Orsolya
 6. Lajter Norbert
 7. Lovas Krisztina
 8. Munkácsi Imre
 9. Nagy Emma
 10. Nagy István
 11. Nyéki Zoltán
 12. Póka József
 13. Szilágyi Sándor

Minden gyülekezeti tagot szeretettel hívunk és várunk a konfirmációi istentiszteletre.

Isten áldását kérjük minden konfirmáló életére, hogy hitük megerősödése gyülekezetünk gazdagodását, és Isten dicsőségét szolgálhassa.


Gipszkartonozás

Április 24-én és május 9-én végezte el az új parókiarész mennyezetének gipszkartonozását Nyéki Zoltán, Pál Sándor, Létai Lajos és Kovács Imre. Mindezt közmunka formájában, az egyházközségnek csak a hozzávaló anyagot kellett megvásárolnia. Ezúton is köszönjük! Isten áldása legyen életükön, munkájukon és családjukon!
Csűrépítés 2.

Folytatódott a csűrépítés: a tető fóliázásával és cserépfedésével. Az oldalát préselt falemezekkel burkoljuk hamarosan.

2009-05-csurepites

Tekintse meg frissült fénykép-galériánkat!


2009. május 3., vasárnap

Anyáknapi ünnepély

Május 3-án, vasárnap anyáknapi ünnepélyt tartottunk gyülekezetünkben. Délelőtt több mint 300-an voltunk istentiszteleten - a műsort bemutató óvodásokkal és iskolásokkal együtt. Oroszi Magda lelkipásztor a keresztyén házirendről prédikált az Eféz 5,22-28; 6,1-4 versek alapján.


Az óvodások Hengye Erika és Sass Tímea óvónők, az I. és II. osztályosok Gábor Erika és Szkirkánics Edina tanítónők, a III. osztályosok Létán Brigitta, a IV.-eseket pedig Faur Angéla tanítőnők vezetésével adtak elő verses műsort. Az V. osztályosokat Dandé Anikó tanárnő készítette fel és kísérte el, míg a VII. és VIII. osztályosokat Pete Sándor tanár úr.

Óvodások


I. és II. osztály

III. osztály

IV. osztály

V. osztály

VII. és VIII. osztály

Délután - immár többéves hagyományt követve - a református temetőben emlékeztünk mindazokra a szülőkre, akik már nincsenek közöttünk. A prédkiáció a Zsid 13,7 alapján az elődök (elöljárók) emlékének ápolásáról és hitük követéséről szólt.

A délelőtti anyáknapi perselypénzt - egyházmegyénk szokása szerint - a micskei Sámuel-bentlakás számára ajánljuk fel, míg a délutáni perselypénzt a temető takarításának a költségeire fordítjuk.

A temetőben kb. 100-an gyűltek össze

Munkácsi Imre gondnok és Szabó Lajos volt főgondnokCsűrépítés

A gyülekezeti termek udvarán az elmúlt héten egy csűr építésébe kezdtünk. A gyülekezeti termek nemcsak hogy nem szolgálhatnak tovább részben raktárként, hanem reméljük, hamarosan felújításra is kerülnek a nagyobb rendezvények megtartása végett. A csűrt a temetőből kitermelt akácfákból és vásárolt faanyagból építjük fel, préselt falemezekkel lesz burkolva, majd lelakkozva, a parókiáról lebontott cseréppel pedig befedve. A munkálatokat Vincze József vezeti, Munkácsi Imre gondnokunk felügyeletében és munkájával, közmunkások segítségével. A csűrépítés befejeztével újabb képekkel jelentkezünk.

2009-05-csurepites

Tekintse meg fénykép-galériánkat!