2009. április 28., kedd

Bába esküszövege (1795)

Öreg asszony, vagy Bába esketésének formája
(Érkeserűi Református Egyházközség, 1795)

"Én N.N. esküszöm az élő Istenre, hogy abban a hivatalban, melyre ezen Ekklésiában elő állíttattam jó lelki esmérettel eljárok, a betegekhez, kiváltig a szülésnek fájdalmiban kinlódó személyekhez, mihelyt hivattatom, mindjárt el megyek, velek minden személy válogatás nélkül hüségesen dajkálkodom, rajtok tellyes tehetségem szerént segiteni igyekszem, a gyógyításban mindenféle babonás mesterséget el távoztatok. A betegek fogyatkozásaikat, hibáikat, erötelenségeiket senki előtt soha fel nem fedezem, hanem örökös halgatásban tartom. Minden komor magam viselésétől, hijjába való beszédek és tselekedetektöl magamat megtartóztatom. Az ételben és italban a mértékletességet követem, józan életet élek. A kereszt atyák és anyák hivásokban a szülék parantsolattyát követem. A kezemen született kisdedet sem magam meg nem keresztelem, sem idegen vallásúakhoz nem viszem, hanem a szülők vallását tartó és tanító lelki Pásztorhoz. Az Ekklésiának Lelki Pásztorához s elöljáróihoz engedelmes leszek. Isten engem úgy segéllyen."

Elmondták: 1795. augusztus 18-án
Forrás: Az Ér-Kesserüi Reformáta Ekklesianak Matriculája (...) az 1787-dik esztendőtől fogva (ANDJBihor 87/270)

(Az Érkeserűi Református Egyházközségnek a Nagyváradi Állami Levéltárban – ANDJBihor – őrzött jegyzőkönyvei és anyakönyvei alapján közzéteszi: Oroszi Kálmán református lelkipásztor.)2009. április 20., hétfő

Egyházmegyei ifjúsági kórustalálkozó

A XV-ik Érmelléki Ifjúsági Kórustalálkozónak ebben az esztendőben, 2009. ápr. 19-én, Micske adott otthont. A szépen felújított templom zsúfolásig megtelt, az Érmellék énekelni vágyó ifjaival.

Fazakas Ferenc a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium iskolalelkésze hirdetett igét a Zsolt. 96, 1-3 alapján, kihangsúlyozva igehirdetésében, hogy a megújult lélekkel való éneklés teszi igazán széppé és értékessé a mi éneklésünket az Isten előtt. Az igehirdetést követően Balogh Renáta egyházmegyei zenei előadó köszöntötte a 11 megjelent kórus tagjait és vezetőit, (Bihardiószeg, Érbogyoszló, Érkeserű, Érkörtvélyes, Érmihályfalva, Érszőlős, Hegyközszentmiklós, Nagyvárad Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium Dicsőítő csoportja, Mezőtelki, Micske, Székelyhíd) majd betűrend szerint minden kórus előadhatta az általa választott énekeket, kórusműveket zenei kísérettel vagy a nélkül.

Az érkeserűi gyülekezetet 14 ifjú képviselte, akiket Nyéki Enikő kántornő készített fel erre az alkalomra. Ifjúsági kórusunk három éneket énekelt: a 136-ik zsoltárt: Dicsérjétek az Urat; Ma van húsvét napja… kezdetű népdalt, és az új énekeskönyv 449-ik énekét, mely így kezdődik: Jézus, te égi szép

A kórusok énekeit követően Leopold László értékelte ki a kórusok előadásait, méltatva azok szép énekválasztásait és igyekezetét. Végezetül a helyi lelkipásztor, Gavallér Lajos, köszönte meg a részvételt és a munkát minden vendégnek, majd egy közös szeretetvendégségre hívott mindenkit a gyülekezeti terembe.

Kicsiny csapatunk szorgalmát mi hazafelé jövet még egy-egy fagylalttal és pizza-szelettel is jutalmaztuk, megköszönve egész évi szorgalmas munkájukat és kitartásukat.

Köszönettel tartozunk a kántornőnek áldozatos munkájáért, valamint azoknak a szülőknek, akik felvállalták a fuvarozásunkat, ezzel is időt és pénzt áldozva gyermekeink lelki fejlődése érdekében.

Isten tegye áldottá gyülekezetünk kórusaink szolgálatait, gyarapítsa a mi ifjainkat sok szép élménnyel, hogy a gyülekezethez való tartozásban gazdagságot és sok örömet fedezhessenek fel.


http://reggeliujsag.ro/images/logo.gif

Az eseményről beszámoló újságcikk letölthető innen:
Orosz Otília Valéria:
"Mely igen jó az Úr Istent dicsérni"
Ifjúsági kórustalálkozó volt Micskén

Reggeli Újság, Bihar megyei napilap
Nagyvárad, 2009. április 22., szerda, VI, 89. szám, 6.-7. old.
PDF: http://reggeliujsag.ro/data/89-2009-4-22/89-6.pdf
PDF: http://reggeliujsag.ro/data/89-2009-4-22/89-7.pdfKóruspróbán

Az érkeserűi kórus a karzaton

A Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium Dicsőítő-csoportja

A székelyhídiak énekkara

Az érkeserűi református ifjúsági kórus tagjai:
I. sor: Hengye Kristóf, Nagy Emma, Nyéki Petra, Gacsádi Sándor, Nyéki Ádám; II. sor: Kalman Tünde, Munkácsi Erika, Kis Kinga, Gacsádi Szilárd, Lajter Norbert; III. sor: Nyéki Enikő kántor, Kis Orsolya, Lovas Krisztina, Bányai Krisztina, Borbély Ilona.


2009. április 19., vasárnap

Húsvét ünnepe gyülekezetünkben

Nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton is ünnepi műsorral készültek gyülekezetünk konfirmálói. Nagypénteken este az ifjak foglalták össze: Jézus utolsó hét mondatát a kereszten igés, verses, énekes összeállításukkal.


Rendhagyó módon gyülekezetünkben ünnepi legátus szolgált húsvétkor, Berekméri Attiláné Asztalos Csilla személyében, aki vajdasági származásúként a kolozsvári teológián szerzett lelkészi diplomát, ám családja révén Erdélyben maradva, most még sincs gyülekezete. Az ő nehéz helyzetét felismerve döntöttünk úgy, hogy gyülekezetünk építkezése mellett, mégis felvállaljuk, hogy segítséget nyújtunk neki, hiszen Pál apostol is arra biztat bennünket, hogy "amíg időnk van, cselekedjünk jót mindenkivel, kiváltképpen a mi hitünknek cselédeivel." (Gal.6,10) Isten áldását kérjük az ő egész családjának életére, és köszönetet mondunk azoknak a gyülekezeti tagoknak, akik adományukkal támogatták őt.Húsvét I. napján az istentiszteletet, és az úrvacsoraosztást követően felnőtt kórusunk húsvéti énekeit hallgathatta meg a 115 fős gyülekezet. Húsvét II. napján pedig mintegy 140 gyülekezeti tag hallgatta a feltámadásról szóló evangéliumot, valamint a vallásórás gyerekek, és a kiskórus ünnepi műsorát.
Udvarrendezés

Udvarrendezés avagy kertészkedés muzsikaszóval

A gyülekezeti épületek udvarára tavaly telepítettünk vörös-tölgy csemetéket. Az elburjánzó gaz miatt azonban beavatkozásra volt szükség. A csemeték közti földet Borbély Károly presbiter szántotta fel traktorral, míg a lóval való boronálást és a lucerna-vetést Vincze József végezték el - Munkácsi Imre gondnokunk ügyintézésével.

A lucernamagot az Érmelléken mai napig használt ún. "muzsikával" szórta-vetette el Vincze József. A vonós "muzsikához" hasonló mozdulattal működtetett muzeális vetőgép 2-3 méterre egyenletesen tudja szórni a lucernamagot.

Reméljük, hogyha a lucerna elnyomja majd a gazt, a megmaradó facsemeték évek múlva árnyékot nyújtanak a gyülekezeti alkalmakra, gyermekeinknek és ifjainknak.


Tereprendezés

Még húsvét előtt a régi református kultúrház telkén domboruló, mintegy 10 teherautónyi földhalmot talajfeltöltés és egyengetés céljával a templomkertbe illetve a templom és a parókia közti területre termeltük át. A munkálatokat markológéppel és teherautóval Szabó Zoltán és a Transcom cég alkalmazottai bérmentve végezték el. Hálás szívvel köszönjük minden közmunkázó segítő szándékát. A talajegyengetésre hamarosan sor kerül.

2009. április 12., vasárnap

Húsvéti üdvözlet


Istentől megáldott húsvéti ünnepet kívánunk!

"De Istentől segítséget vévén, mind e mai napig állok, bizonyságot tévén mind kicsinynek, mind nagynak, semmit sem mondván azokon kívül, amikről mind a próféták megmondották, mind Mózes, hogy be fognak teljesedni: / Hogy a Krisztusnak szenvedni kell, hogy mint a halottak feltámadásából első, világosságot fog hirdetni e népnek és a pogányoknak."
(ApCsel 26,22-23)


2009. április 8., szerda

Krónika 2009/4

Megjelent a Keserűi Keresztyén Krónika 2009. áprilisi, húsvéti száma.

A tartalomból:

  • Igemagyarázat: Békesség néktek! (Jn 20,19-20)
  • Vers: Weöres Sándor: Kereszt árnykép
  • Gyülekezeti hírek
  • Igemagyarázat: Sátorház - mennyei ház (2Kor 5,1)

PDF-dokumentum letöltése:
http://erkeseru.googlepages.com/kronika-2009-04.pdf

2009. április 4., szombat

Belső vakolás

Az előző hétvégi fagyok miatt egy héttel elhalasztva, április 3-án és 4-én megkezdtük a belső falak vakolását. A munkát a helybeli kőműves-csoportokban dolgozók vállalták közmunka fejében.

2009-04-vakolas

A fotóalbum megtekintéséhez kattintson a fenti képre!