2009. augusztus 29., szombat

Krónika 2009/8

Megjelent a Keserűi Keresztyén Krónika 2009/8,. augusztusi száma Újkenyér ünnepe alkalmával.

A tartalomból:
  • Igemagyarázat: Én vagyok az élet kenyere (Jn 6,51)
  • Esemény: Gyermek-bibliahét öcsödiekkel
  • Presbiterválasztás

PDF-dokumentum letöltése:
http://erkeseru.googlepages.com/kronika-2009-08.pdf


keserui-keresztyen-kronika-2009-08

2009. augusztus 28., péntek

Főgondnok esküszövege (1846)

Főgondnoki eskü formája
(Érkeserűi Református Egyházközség, 1846)

"Én, N.N. esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú Szentlélek, hogy én főgondnoki tisztemben, mellyre egyházunk elöljárói által választattam, felséges királyunkhoz tántoríthatatlan hűséggel leszek, az evangyeliomi tudomány tisztességének megtartására amint a Szentírásból, a Helvét Hitvallásból előadatik, vigyázok; magamat mindenekben a presbyteri igazgatáshoz tartom, az egyházi ügyekben félre tévén minden kedvezést, félelmet, jutalmat és minden más emberi tekinteteteket, igaz és a Canonokkal megegyező ítéletet hozok; az Ekklésiában a csendességet, békességet, és annak hasznát s virágzását, teljes erőm szerént munkálkodni fogom, az Ekklésia mindennemű jövedelmeinek hűséges kezelésére és a meghatározott célra leendő fordítására vigyázok. Isten engem úgy segéljen."

Elmondta: Kuthy Károly, 1846. augusztus 30-án
Forrás: Presbiteriális Végzések Jegyző Könyve az ÉrKeserüi Reformata Ekklésiában 1830-tól kezdve (ANDJBihor 309/7)

(Az Érkeserűi Református Egyházközségnek a Nagyváradi Állami Levéltárban – ANDJBihor – őrzött jegyzőkönyvei és anyakönyvei alapján közzéteszi: Oroszi Kálmán református lelkipásztor.)2009. augusztus 20., csütörtök

Kórusok az Érmelléki Református Egyházmegyében


Megjelent Orosz Otília Valéria: Kórusok az Érmelléki Református Egyházmegyében című könyve, melyben többek között az érkeserűi református kórusok, dalárdák története is megtalálható fényképekkel illusztrálva.

Gyülekezeti tagjaink a lelkészi hivatalban vásárolhatják meg. Ára 25 RON.


2009. augusztus 17., hétfő

Bibliahét-záró istentiszteletet

2009. augusztus16-án, vasárnap tartottuk gyülekezetünkben a gyermek-bibliahét záró istentiszteletét, melynek alapigéjeként a Lk 12,16-43 alapján szólt az igei tanítás. Az igehirdetést követően a bibliahéten résztvevő 70 gyermek a gyülekezet előtt nagy bátorsággal mondta el a héten tanult bibliai történeteket (a bolond gazdag, a gazdag ifjú, a szántóföldben elrejtett kincs, az özvegyasszony két fillérje), valamint a napi aranymondásokat, énekeket és a játékos jeleneteket, melyek érthetővé tették számukra a hét folyamán, hogy az igazi kincset Jézus Krisztus jelentheti mindennapi életünkben.

A rövid beszámoló utén minden a gyermekbibliahéten résztvevő gyermek és segítő fiatal számára kiosztottunk egyá-egy ajándékcsomagot, melyet a Bihari Fogyatékkal Élők Egyesülete jóvoltából kaptunk gyermekeink megjutalmazására.

Isten adjon mindannyiuknak áldást, bölcsességet és lelki gazdagságot, hogy kincseiket máskor is megoszthassuk egymás javára és Isten dicsőségére.
2009. augusztus 10., hétfő

Érkeserűi bibliahét öcsödi vendégekkel

Érkeserűi bibliahét öcsödi vendégekkel

Bihar megye – Rendhagyó bibliahét kezdődött meg vasárnap Érkeserűben: nem csak helyi gyerekek vesznek részt rajta, de Öcsödről (nagyközség Jász–Nagykun–Szolnok megyében, Magyaroszág) érkezett vendégek is.


Érkeserűi bibliahét öcsödi vendégekkel


Az érkeserűi és az öcsödi reformátusok 2003–ban vették fel egymással a kapcsolatot, de a tulajdonképpeni összekötő szálak több száz éve fonódtak egybe. Mint Oroszi Magda érkeserűi lelkésztől megtudtuk, a tatárjárás idején menekülő öcsödiek egy része Érkeserűben lelt menedékre, majd később innen tértek vissza otthonukba. Azoknak az időknek az emléke, hogy Öcsöd egyik részét ma is Keserűnek nevezik, a másikat pedig Váncsodnak (község Hajdú–Bihar megyében), jelezve, hol vészelték át a viharos időket, majd honnan tértek vissza az ott lakók.

Hétfőn kezdődött

A bibliahét – melynek címe (Az igazi kincs) és témája azonos a máshol tartottakéval – vasárnap délelőtt ünnepi istentisztelettel kezdődött, melyen Péntek Ágnes öcsödi lelkész szolgált. Prédikációja alapigéjét Lukács evagéliumából vette, és arról szólt, hogy a Jézus tanítványaivá válás közösséggé formálja a hívőket, bárhol is éljenek. Ugyanakkor ünnepnek nevezte az alkalmat, amikor Keserűben vendégeskedhetnek, csakúgy, mint mikor ők lehetnek a házigazdák. A szolgálatot Oroszi Magda köszönte meg, jelképes ajándékot is átadva, a gyülekezettel pedig közölte (aki még nem tudta), hogy a már pénteken megérkezett öcsödiekkel voltak kirándulni, a bibliahét pedig hétfőtől kezdődik (kezdődött).

Meghívó viszontlátogatásra

Naponta 9.30 és 13 óra között foglalkoznak a gyerekekkel, a héten tanultakról pedig vasárnap adnak számot a gyülekezet előtt. A bibliahéten az öcsödiek 11 fős, gyerekekből és felnőttekből álló küldöttsége is részt vesz. A keserűieknek – legalábbis küldöttségüknek – a közeljövőben alkalmuk lesz viszonozni a látogatást, Péntek Ágnes két alkalomra is meghívást tolmácsolt. A jövő héten falunapot tartanak (erre külön várják az érmellékiek focicsapatát), majd szeptember 20.–án templomuk fennállásának 220. évfordulóját ünneplik, amikorra Bölcskei Gusztávot, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökét is várják.


Erdon.ro

2009. augusztus 6., csütörtök

Vakációs gyermek-bibliahét

Vakációs gyermek-bibliahetet tart az Érkeserűi Református Egyházközség augusztus 10 és 13. között, délelőtt 9:30-tól.

A bibliahéten és az azt megelőző hétvégén az Öcsödi Református Egyházközség (Mo.) lelkipásztora és a gyülekezet néhány gyermeke is vendégünk lesz.

Augusztus 9-én a vasárnap délelőtti istentiszteleten igét hirdet Péntek Ágnes öcsödi lelkipásztor.


Vakációs gyermek-bibliahét

Érkeserűi Református Egyházközség
2009. augusztus 10-13.

Az igazi kincs

Vezérige:

"Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben…,
mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is."
(Mt 6,19-21)Zivatarfelhők

Az elmaradhatatlan augusztusi viharok és áramkimaradások - majdnem hogy naptárszerűen - megérkeztek. A tegnap esti zivatarszerű esőzés egy hónap esőnélküliség után érkezett. A fényképek a gyülekezeti terem udvarán készültek.


"A farizeusok és a szadduceusok odamentek, hogy kísértsék őt: kérték, hogy mutasson mennyei jelt nekik. Ő azonban így válaszolt nekik: „Amikor esteledik, ezt mondjátok: Szép idő lesz, mert vöröslik az ég! Reggel pedig: Ma zivatar lesz, mert vörös és borús az ég. Képmutatók! Az ég arcát meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok? E gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik neki más jel, csak a Jónás próféta jele.” Ezzel otthagyta őket, és elment."
(Máté evangéliuma 16,1-4)


"Aki mindig csak a szelet figyeli, nem vet, és aki csak a fellegeket lesi, nem arat."
(Prédikátor könyve 11,4)


"Mert erőssége vagy a nincstelennek, erőssége a szegénynek a nyomorúságban, oltalom a zivatarban, árnyék a hőségben, mert a hatalmaskodók dühe olyan, mint a kőfalra zúduló zivatar. Mint hőség a szikkadt földet, megalázod a zajongó bitorlókat, mint a felhő árnyéka a hőséget, elnyomod a hatalmaskodók énekét."
(Ézsaiás könyve 25,4-5)


"Íme, az ÚR forgószele, lángoló haragja árad, mint kavargó szélvész kavarog a bűnösök feje fölött. Nem szűnik meg az ÚR haragja, amíg el nem végzi, és meg nem valósítja szíve szándékait. Az utolsó időben fogjátok fel ennek értelmét."
(Jeremiás könyve 23,19-20)


"Sion fiai, vigadjatok és örüljetek, mert Istenetek, az ÚR megadta nektek a szükséges esőt, záport hullat rátok ősszel és tavasszal, mint régen."
(Jóel könyve 2,23)


"Kérjetek esőt az ÚRtól a tavaszi eső idején! Az ÚR alkot viharfelhőket, ő ad záporesőt és mezei növényeket mindenkinek."
(Zakariás könyve 10,1)


"Mert Ő ellát a föld széléig, mindent lát az ég alatt. Amikor megszabta a szél erejét, és megállapította a vizek mértékét, megszabta az esőnek a rendjét és a mennydörgő viharfelhő útját: akkor megtekintette és számba vette, elkészítette és megvizsgálta a bölcsességet. Az embernek pedig ezt mondta: Íme az Úr félelme a bölcsesség, és a rossz kerülése az értelem."
(Jób könyve 28,24-28)


"Milyen magasztos az Isten! De nem ismerhetjük meg, éveinek száma kifürkészhetetlen. Mert összegyűjti a vízcseppeket, a felhőből esőt szitál, amelyet a fellegek árasztanak, bőségesen hullatnak az emberre. Értheti-e valaki, miért terül szét a viharfelhő, miért dörög annak sátra? Világosságot áraszt maga körül, de a tenger mélyét beborítja. Mert ezekkel ítélkezik a népek fölött, de eledelt is ad bőségesen. Mindkét kezét villámfény borítja, és ráküldi ellenfeleire. Hírt ad róla a mennydörgés, a jószág is érzi közeledését. Bizony, megremeg ettől a szívem, és csaknem kiugrik a helyéből. Hallgassátok figyelmesen mennydörgését és a morajlást, mely szájából jön ki. Az egész ég alatt szétterjeszti, villámfényét is a föld pereméig. Utána mennydörgés bömböl, dörög fenséges hangon: szüntelenül hallatszik a hangja. Csodás hangon mennydörög az Isten, és nagy tetteket visz véghez, amelyeket meg sem értünk. Megparancsolja a hónak, hogy hulljon a földre, a záporesőnek és a felhőszakadásnak, hogy zuhogjon. Minden emberi kezet lefog, hadd tudja meg minden ember, hogy most ő cselekszik! A vadállat is rejtekébe húzódik, és búvóhelyén tanyázik. Kamrájából előjön a szélvihar, Észak csillagzata felől a hideg. Isten leheletétől jég támad, a víz felszíne jégpáncél lesz. Majd nedvességgel terheli meg a felleget, és villámot szór a felhő. Gomolyog az körös-körül, hogy az ő irányítása szerint megtegye mindazt, amit csak parancsol az egész föld kerekségén. Egyszer büntetésül adja földjére, máskor meg szeretetből. Figyelj csak ide, Jób! Állj meg, és gondold meg Isten csodáit! Tudod-e, mikor rendelkezik úgy az Isten, hogy villámfénye ragyogjon a felhőben? Tudod-e, miért lebegnek a fellegek, a tökéletes tudás csodái? Hogyan melegednek át ruháid, ha nyugton hagyja a déli szél a földet? Ott voltál-e, amikor a felhőtakarót formálta, mely szilárd, mint az öntött tükör? Mondd meg nekünk, mit mondjunk neki? Nem jutunk hozzá a sötétség miatt. Kell-e mondani neki, ha beszélni akarok? Mondta-e valaha ember, hogy el akar veszni? Még nem látják a napfényt, bár az ragyog a fellegek mögött, de szél támad, és kitisztul. Észak felől aranyló szél támad, Isten körül félelmetes ragyogás. A Mindenhatót nem tudjuk megtalálni, hatalma fenséges. A jogot és a teljes igazságot mégsem nyomja el. Azért félik őt az emberek, mert rá sem néz azokra, akik bölcsnek tartják magukat."
(Jób könyve 36,26-37,24)


2009. augusztus 5., szerda

Szent Anna napi búcsú

Július 26-án Szent Anna napi búcsút tartottak az érkeserűi katolikusok. A búcsún részt vettek a vegyes vallású családok református tagjai és a református lelkipásztorok is. A rendezvényen készült fényképeinket most közöljük.

A búcsúról és a vele egyidőben zajló Ifjúsági Napokról bővebben itt olvashat: