2009. július 28., kedd

Gondnok esküszövege (1795)

Curátor esküvésének formája
(Érkeserűi Református Egyházközség, 1795)

"Én N.N. esküszöm az élő Istenre, aki egy örökkévaló Isten, hogy a Curátorságnak tisztiben, melyre most elő állíttattam, hiven és jó lelki esmérettel eljárok. A Templomra, Paróchiális Házakra, az Ekklésiának mindenféle javaira, fundusaira, alamisnáira, Úr asztalához tartozó eszközeire; a Prédikátor és más Tanítók béreinek szorgalmatos bé szedettetésére, igazán való bé fizetésére, Isten ditsőségére adatott jókra, az alamisnának a ki hirdettetett végre való fordítására, hűségesen gondot viselek, és azokat minden igaz úton és módon szaporítani igyekszem; semmit azokból magam hasznára, vagy külső világi haszonra nem fordítok. Az Ekklésia törvényei végzéseinek magamat alá adom. Hivatalomra tartozó és gondviselésemre bizattatott minden dolgokról, annak idejében igazán számot adok. Isten engem úgy segéllyen."

Elmondta: Gábor Ferenc, 1795. június 28-án
Forrás: Az Ér-Kesserüi Reformáta Ekklesianak Matriculája (...) az 1787-dik esztendőtől fogva (ANDJBihor 87/270)

(Az Érkeserűi Református Egyházközségnek a Nagyváradi Állami Levéltárban – ANDJBihor – őrzött jegyzőkönyvei és anyakönyvei alapján közzéteszi: Oroszi Kálmán református lelkipásztor.)


2009. július 27., hétfő

Krónika 2009/6-7

Megjelent a Keserűi Keresztyén Krónika 2009/6-7., összevont száma.

A tartalomból:
  • Igemagyarázat: Fáradhatatlan szolgálat (1Thessz 3,13)
  • Vers: Wass Albert versei
  • Gyülekezeti hírek
  • Esemény: Ifjúsági hét holland vendégekkel
  • Krisztus Első Magyar Egyesült Egyháza, Miami

PDF-dokumentum letöltése:
http://erkeseru.googlepages.com/kronika-2009-06-07.pdf


keserui-keresztyen-kronika-2009-06-07

2009. július 19., vasárnap

Krisztus Első Magyar Egyesült Egyháza - Miami


MIAMI, KRISZTUS ELSŐ MAGYAR EGYESÜLT EGYHÁZA
FIRST HUNGARIAN UNITED CHURCH OF CHRIST, MIAMI

2008-ban egyházközségünk a 60. évéhez érkezett, ugyancsak egyházunk Női Köre is; a Kossuth Klub pedig 56 évre néz vissza. A lelkipásztor házaspár 14 éve áll a miami-i magyar közösség élén. Istennek legyen hála, hogy a hitéletben és magyar hagyományaink ápolásában végezhettük a missziónkat! Minden vasárnap és ünnepnap együtt van közösségünk a templomban és a Kossuth teremben. Bár nem tudunk látványos számbeli gyarapodásról és növekedésről beszámolni, de hisszük, hogy az Úr adott lelki, minőségi érettséget, fejlődést személyes és közösségi életünkben. Ez ad reménységet további szolgálatunkhoz.

Egyre kevesebb a Florida határán kívülről érkező támogatónk, akikkel kiegészül a létszámunk a „téli" hónapokban. Régi, hűséges tagjaink közül sokat eltemettünk, vagy otthonokba kerültek, s így kiestek a rendszeres templomlátogatásból. A vasárnapi átlag létszám 45-60, az ünnepnapokon 150-175 között van. Minden hónap első vasárnapján délután a magyar szentmisén Rev. Beregszászi Miklós prédikál Damian Flanagan atyával kiegészülve. Vasárnap délután egy spanyol nyelvű presbiteriánus gyülekezet tart Istentiszteletet a templomunkban. 2007-ben megkereszteltünk 3 gyermeket és 3 felnőttet, 4 pár házasságát esküvőn megáldottuk, 2 új tagot fogadtunk be. Elbúcsúztunk 10 tagunktól és megemlékeztünk 15 elhunyt testvérünkről a templomban. Nagy veszteségünk van: 2008 február 19-én Mezey Margó presbiterünk, a Női Kör Elnöke eltávozott az élők sorából. Emléke szívünkben él. Hitünk látható része az áldozatunk, melyet közösségünk fenntartására és magyar missziói célokra fordítottunk. Az egyháztagok és támogatók adományaiból és az apartmentek bevételeiből nyereséggel zártuk az évet. Missziói adományainkat elküldtünk minden hónapban a Kárpát medence valamelyik rászoruló magyar gyülekezetének, egyházi iskoláknak és árvaházaknak. Helyi missziónk a rászorulók támogatásának jelképes cselekedet volt.

Hálát adunk Istennek Presbitériumunkért, élén Mezey János főgondnokkal, aki 13 éve példamutató hűséggel áll helyt. A könyvelésben és missziói számadásokban Rev. Beregszászi Miklós ellenőr értékes segítséget ad. Pénztárosunk Berki Valéria hűséges munkát végez. Szeretetmunkában jelentős volt önkénteseink munkája Szakács Dénes és Kiss István vezetésével, akik a munkabért felajánlották a Temesvári magyar központ és templom javára. A Presbitérium és a Kossuth Klub vezetősége minden hónapban gyűlést tartott, ahol megbeszéltük ügyeinket. Mind belső mind külső építőmunkánk eredménye az, hogy a magyar kolónia portáján minden épület és a nagy kertek szép rendben vannak. Magyar múzeumunk és Wass Albert könyvtárunk értékes anyaggal várja a látogatókat.

A Kossuth klubban a rendezvények közül kiemelkednek a nemzeti ünnepeken való megemlékezések Kiss Erzsébet elnök vezetésével. 2007-ben banketten ünnepeltük a Kossuth Polgári Kör fennállásának 55. évfordulóját. Előtte három KI-MIT-TUD műsort tartottunk, melyen sok tehetséges versenyző fellépett. Kiemelkedik az Anyák napi és őszi rendezvény, melyen gyermekek is szerepeltek. A műsorokat Szilágyi Erzsébet és Nadzsal Ida szervezte. Néhány gyermek a karácsonyi műsoron is szépen szerepelt: Boyd Niki és Bella, Avellino Lukácsi Sabrina és Francesca, valamint Miskolczy Márk és Nóra.

A Női Kör néhány vezetője hűséggel készíti elő a vasárnapi ebédeket Kiss Erzsébet, Michna Ilona, Perjéssy Anikó és Nt. Lukácsi Éva vezetésével. A karácsonyi bazár minden évben nyereséggel zárul erkölcsileg és anyagilag. A vasárnapi ebédeket havonta zenés délutánnal tesszük népszerűbbé. A fiatalok számára is van néhány rendezvény, bár a magyar „óvodánk" és iskolánk szerény keretek között. Mikuláskor 20-25 csomagnak akad kis gazdája. Hiányzik a fiatalabb nemzedék rendszeres jelenléte és munkája a sorainkból!

Urunk megtartó és őrző kegyelmét kérjük az amerikai magyar közösségekre, a dél-floridai magyarokra, gyülekezetünkre és társadalmi szervezeteinkre, valamint az magyar egyházak minden vezetőire és tagjaira!

Nt. LUKÁCSI LÁSZLÓ és Nt. DR. LUKÁCSI ÉVA Lelkipásztorok
2009. július 18., szombat

Miami - ÉrkeserűJúnius 12-én vasárnap, gyülekezetünk vendége volt Nt. Dr. Lukácsi Éva és Nt. Lukácsi László református lelkészek az Egyesült Államokból, a Miami-beli Krisztus Első Magyar Egyesült Egyháza lelkészei. Az erdélyi és partiumi körútjuk során nagyon rövid időre érkezett vendégek személyesen nyújtották át gyülekezetük adományát, azt az 500 amerikai dollárt, mellyel a parókia építéséhez kívántak hozzájárulni. Lukácsi Éva lelkészi és teológiai munkája mellett Wass Albert családjának képviselője és hagyatékának gondozója. Az Érkeserűvel való kapcsolat is tulajdonképpen Wass Albertnek köszönhető, hiszen Oroszi Kálmán lelkipásztor egy Wass Albert weboldal szerkesztése kapcsán már egy ideje kapcsolatban volt a lelkésznővel.Lukácsi Kádár Éva

Hódmezővásárhelyen született, a Bethlen Gábor Gimnázium révén Németh László volt élete írója, mely kiegészül Wass Albert művei iránti irodalmi kötődéssel a korai 90-es évektől. Minden testvérével együtt a lelkipásztori életutat választotta. Debrecenben szentelték református lelkipásztorrá. Tíz évig Bihar és Békés megyében missziója a fiatalok hitbeli, irodalmi, zenei, nyelvi tanítására kiterjedt. 1988-tól Princetonban a Theológia Mesteri fokozatát elnyeri, s 2001-ben theológiai doktorátust szerez. Magyar közösségek hitbeli és kulturális fennmaradását szolgálja férjével Lászlóval. Sajnos nem találkozott személyesen Wass Albert íróval, de levelét őrzi. Az író temetésén 1998-ban megismeri a családot, 2004-től kerül velük munkatársi kapcsolatba. A Wass fiak tiszteletbeli húgukká fogadják, akikkel életre szóló küldetést megosztva Wass Albert igazságának szószólója lesz. A Czegei Wass Alapítvány irattárában a még ki nem adott kéziratok kutatásában, a darabok komputerre átírásában, könyvismertetők, cikkek írásával helyezi a magyar olvasók szívére Wass Albert Isten – ember – nemzet szeretetét.


Ifjúsági hét holland vendégekkel

Július 5. és 9. között ifjúsági hetet tartottunk melyen vendégül láttuk a hollandiai Aalten-i protestáns gyülekezet katekizációs csoportjának 8 fiatalját és az őket elkísérő 4 felnőttet, a gyülekezetünket is segítő SCOE alapítvány szervezésében. Vendégeink nemcsak kikapcsolódni, hanem a helyi viszonyokkal ismerkedni, keményen dolgozni és a rászorulókon segíteni érkeztek.


A vasárnap délután érkező csoport felnőtt tagjait az újonnan épült parókiarészben, míg a fiatalokat gyülekezetünk ifjainak családjánál szállásoltuk el. A családoknál tulajdonképpen csak aludtak és reggeliztek, az egész napos program a gyülekezeti teremhez és udvarához kötötte őket.

Az első délelőtt a faluval ismerkedtünk meg, megtekintettük a református templomot - annak tornyában is voltunk -, a helyi általános iskolát és a római katolikus templomot, ismerkedtünk a vidéki életvitellel.
Holland testvéreink segítőszándékának "ékes" bizonyítéka, hogy két napon át - hétfőn és szerdán - keményen dolgoztak: ki az új parókiarész belső festését, ki a gyülekezeti ház udvarán nemrég felépített csűr külső festését vállalta, de volt, aki keményebb munkát kért: kavicsot hordott talajburkolásnak illetve talajt egyenlített. A belső festéshez való latex-festéket valamint a csűr OSB-lapjaira való akril alapú festéket, minden eszközével együtt a hollandok hozták.A mi fiataljaink is besegítettek a festésbe, bár rájuk inkább a főzés, terítés, felszolgálás, beszerzés feladata hárult. Állandó segítségünkre volt egyházközségünk kántornője és harangozónője is, akik áldozatos munkájáért ezúton is köszönetet mondunk. De köszönet illeti mindazokat, akik terménnyel, élelmiszerrel, itallal vagy pénzzel járultak hozzá a rendezvényhez. Igyekeztünk holland vendégeinket a magyar konyhával megismertetni, ezért a menüben olyanok szerepeltek, mint borjúpörkölt, babgulyás, bográcsgulyás, töltött káposzta, halászlé, kemencében sült kiskürtős és túróstészta, a felnőttkorúak számára pedig az ízes bihari szilvapálinka. Az étkezések előtt a fiatalok felolvasták a napi bibliai igéket magyarul és hollandul, illetve asztali imát mondtunk mikor magyarul, mikor angolul vagy éppen hollandul.A kedd a kikapcsolódás és kirándulás napja volt. Az esőt kikerülve délelőtt érkeztünk a szárkói (Sarcau) termálfürdőbe. Sokan először láttak termálvizes medencét, de emellett kihasználtuk a hidegvizű medencét és a focipályát is, ahol holland-magyar barátságos mérkőzésre is sor került. Délután a gálospteri tájházat látogattuk meg, hogy az egykori és mai érmelléki életet megismerhessük.A munkát és a szórakozást követően a diakóniára is sort kerítettünk: szerda délután gyülekezetünk nagyon szegény vagy fogyatékos családjainak, személyeinek vittünk élelmiszer és ruhacsomagot. Hisszük, hogy a holland fiatalok nemcsak a szegényes életkörülményeket látták, hanem a diakónia fontosságát is megérezték - mint jövendőbeli gyülekezeti tagok.


A hét folyamán, vacsora utáni nagyon rövid diaveítéseken keresztül igyekeztünk vendégeinkkel megismertetni a romániai magyar helyzetet, a két ország és Erdély múltját, a magyarság szimbólumait, híres szülötteit, hungarikumait. Ehhez kapcsolódott a szerda délutáni program is: a "Pusztai farkasok" hagyományőrző íjászcsoport bemutatója is. Nemcsak a honfoglaló magyarok harci erejéről kaptunk bemutatót, de mi magunk is kipróbálhattuk az íjakat és a dobócsillagokat - amely minden korosztály számára különleges élmény volt.Csütörtökön meglátogattuk az érseléndi református templomot is, amelynek építkezési munkáit ugyanaz az Aalten-i gyülekezet is támogatta. Megtekintettük még az érseléndi vasútállomást és az érmihályfalvi piacot is. Délután kiszekereztünk a Lovas-tanyára, ahol nyeregben próbálhattuk ki a lovaglást, a kisebbek pónilóra ülhettek, sőt még egy árván maradt őzikét is simogathattunk.Az ötnapos találkozás méltó záróakkordja a búcsúbuli volt: az elmaradhatatlan szalonnasütés és grillezés - tábortűzzel és zenével. Pénteken reggel pedig sor került a búcsúzásra és ajándékcserére.Hisszük, kiváló közösségépítő alkalom volt ez mindkét fél számára; építő és önálló munkára serkentette mind gyülekezeti tagjainkat, mind ifjainkat, megismerkedhettünk egymás kultúrájával, életvitelével. Isten áldását kérjük hollandiai keresztyén testvéreink életére, valamint mindazok életére és munkájára, akik rendezvényünkhöz hozzájárultak. Isten tartsa meg a jövőben is keresztyén közösségeinket!

Az eseményről készült fotók megtekinthetőek gyülekezetünk webalbumában:
Aalten-Chesereu D1-Preparations


Aalten-Chesereu D2b-Chesereu


Aalten-Chesereu D2a-Painting


Aalten-Chesereu D3a-Sarcau


Aalten-Chesereu D3b-Galospetreu


Aalten-Chesereu D4a-Painting


Aalten-Chesereu D4b-Archers


Aalten-Chesereu D5a-Silindru


Aalten-Chesereu D5b-Farm


Aalten-Chesereu D5c-Closing Party


Nyílászárók

Június végén illetve július elején sikerült lépésenként beszerelni a új parókiarész nyílászáróit. A bejárati ajtó és a szobaablakok aranytölgyszínű PVC-keretű termopan ablakosak lettek; a belső ajtókat fenyőfából asztalossal készíttettük, míg a hátsó bejárati ajtó akciós fémajtó lett. Belső ajtók első szakaszban a két szobára és a fürdőre kerültek, a második pácolás és lakkréteg a festés befelyeztével kerül fel. A szobaablakokra reluxákat szereltettünk, a nappali nagyobb ablakára pedig a későbbiekben szalagfüggöny kerül. A termopán nyílászárókat érkeserűi illetőségű nagyváradi céggel, míg a faajtókat székelyhídi asztalossal készíttettük és szereltettük be. Ezúton is köszönjük szakszerű és gyors munkájukat. Következnek a kamra és kazánház ablakai és belső ajtói.

Készül a bejárati ajtó


A nappali ablaka

A konyhaablak szerelése

A homlokzat a nyílászárók beszerelése után


A székelyhídi asztalos munka közben

A reluxák szerelése

A krémszínű reluxák kívülről a még matricás keretek közt

A bejárati ajtó félig sötétített üveggel

A szobaajtók egyszeri tölgyfapácolás után

A konyha

Fémajtó a hátsó kijáraton (kazánház)


A szobaablakok festés után

Belülről...

... és kívülről