2010. március 13., szombat

Gyülekezeti események 2009

Érkeserűi Református Egyházközség

Gyülekezeti események
2009.


 • Jan. 11-i közgyűlés alkalmával hangzottak el a különböző beszámolók a gyülekezet lelki és anyagi életéről a 2008-as évre vonatkozóan.
 • Febr. 12-re készültek el az új parókia kéményei.
 • Febr. 22 – márc. 1. között ismét megtartottuk gyülekezetünkben az egyetemes imahetet. A nyitóistentiszteleten Fazakas Ferenc (Mezőtelki), a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium iskolalelkésze hirdette az igét; fellépett a gimnazisták egy csoportja. Hétfőn Rákosi Jenő (Szentjobb), kedden Csáki Gedeon (Piskolt), szerdán Bara László (Nagykágya), csütörtökön Jónás Sándor (Bályok) református lelkészek, pénteken Mihály Balázs helybeli római katolikus plébános, szombaton Kulcsár Árpád (Értarcsa) református lelkész prédikáltak. A szombati istentisztelet keretében Orosz Otília Valéria (Nagyvárad) orgonajátéka volt hallgatható. A záróvasárnapon Szűcs Gyula tiszamogyorósi (Mo.) református lelkész hirdette az igét, ezután került sor az imahétzáró és egyben böjtfővasárnapi úrvacsoravételre is. Az imahétre összesen 748-an jöttek el, egy alkalommal átlag 94-en vettünk részt az istentiszteleteken. A záró istentiszteleten 59-en éltünk úrvacsorával. Az imahét minden estéjére ünnepi műsorral készült gyülekezetünk valamelyik csoportja. A vendéglelkészek ellátásához ismét nagy szeretettel járultak hozzá gyülekezetünk családjai, akiknek névsora a Krónika 2009/3 számában olvasható. Köszönjük mindenki szívből jövő adományát.
 • Márc. 15-én az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra emlékeztünk a vasárnap délelőtti és délutáni istentiszteletek keretében. Oroszi Magda lelkipásztor a 2Pt 3,13-14 illetve a Jer 3,12-13 versei alapján hirdette Isten Igéjét, figyelmeztetve magyar keresztyén népünket arra, hogy az Istentől való elpártolásunk eredménye a közöttünk lévő széthúzás és pártoskodás. Ezért csak úgy lehet megmaradásunk, ha Istenben bízva, egyetértésben, közös célokért együtt küzdve testvére lesz magyar a magyarnak. A délelőtti istentisztelet keretében az ÉGISZ ifjúsági szervezet tagjai adtak elő alkalomhoz illő műsort és koszorúzták meg a templom előterében elhelyezett világháborús emléktáblát. A délutáni istentiszteletet követően a Számadó Ernő Általános Iskola diákjai, Faur Kis Angéla és Pete Sándor pedagógusok vezetésével adták elő ünnepi műsorukat. Nyíri Sándor polgármester köszöntötte az ünneplő gyülekezetet és rövid beszédében a szabadság és az összetartás fontosságáról beszélt; majd az iskola és a helyi RMDSZ nevében újra koszorúzásra került sor. Ünnepi istentiszteletünket a himnusz közös éneklésével zártuk, mely után az iskolások fáklyás felvonulása következett a falu központjába.
 • Márc. 17-18-án került sor az új épület elektromos hálózatának a telepítésére. A földben bejövő kábeleknek a presbiterek ásták ki a sáncot, a meghagyott régi épületrészbe is innen lett eljuttatva az áram.
 • Ápr. 3-4. között került sor az új parókiarész belső pucolására, melyet gyülekezetünk kőművesei közösen vállaltak fel közmunkában. A munkában részt vállalók névsora a Krónika 2009/4 számában olvasható. Isten áldása legyen életükön és munkájukon.
 • Ápr. 8. Még húsvét előtt a régi református kultúrház telkén domboruló, mintegy 10 teherautónyi földhalmot talajfeltöltés és egyengetés céljával a templomkertbe illetve a templom és a parókia közti területre termeltük át. A munkálatokat markológéppel és teherautóval Szabó Zoltán és a Transcom cég alkalmazottai bérmentve végezték el. Hálás szívvel köszönjük minden közmunkázó segítő szándékát.
 • Ápr. 9-én, Nagycsütörtökön 10 idős beteghez vittünk betegúrvacsorát. Ugyanezen a napon ajándékozta meg nőszövetségünk a gyülekezetbe tartozó 46, 80 éven felüli gyülekezeti tagunkat 25 dkg száraz levestésztával, kifejezve ezzel is egymásra való odafigyelésünket. Az időseknek Istentől megáldott boldog éveket kívánunk, a nőszövetség tagjainak pedig megújuló erőt, a szeretet gyakorlásához.
 • Ápr. 11. A gyülekezeti épületek udvarára tavaly telepítettünk vörös-tölgy csemetéket. Az elburjánzó gaz miatt azonban beavatkozásra volt szükség. A csemeték közti földet Borbély Károly presbiter szántotta fel traktorral, míg a lóval való boronálást és a lucerna-vetést Vincze József végezték el - Munkácsi Imre gondnokunk ügyintézésével. A lucernamagot az Érmelléken mai napig használt ún. "muzsikával" szórta-vetette el Vincze József. A vonós "muzsikához" hasonló mozdulattal működtetett muzeális vetőgép 2-3 méterre egyenletesen tudja szórni a lucernamagot.
 • Ápr. 12-én, Húsvét ünnepén rendhagyó módon legátus szolgált gyülekezetünkben, Berekméri Attiláné Asztalos Csilla személyében. Ünnep I. napján 115-en jöttek el a harangok hívó szavára és 103-an éltek az úrvacsorával.
 • Ápr. 13-án, Húsvét II. napján 140-en hallgatták a feltámadás evangéliumát.
 • Ápr. 19-én gyülekezetünk 14 tagú ifjúsági kórusa részt vett a XV. Érmelléki Ifjúsági kórustalálkozón, melynek ebben az évben a micskei gyülekezet adott otthont. (Részletes beszámoló a Krónika 2009/5. számában olvasható)
 • Ápr. 20. és máj. 19 között a gyülekezeti termek udvarára egy csűrt építtettünk, amit a jövőben raktárként fogunk használni. A csűrt a temetőből kitermelt akácfákból készítették, préselt falemezekkel burkolták, melyet a hollandiából érkezett ifjúsági csoport vízálló festékkel lefestett; és a régi parókiáról lebontott cseréppel fedték be.
 • Máj. 3-án délelőtt anyák napi istentiszteletet tartottunk a templomban, ahol az óvodások és iskolások köszöntötték szüleiket versekkel és énekekkel, melyekre az óvónők és tanítónők készítették fel gyermekeinket. Ezen az istentiszteleten 350-en vettünk részt. Az anyák napi délelőtti perselypénzt (300 RON) a megszokott módon a micskei Sámuel bentlakás nehéz helyzetben lévő gyermekei számára ajánlottuk fel. (Részletes beszámoló a Krónika 2009/5. számában olvasható)
 • Máj. 9-én fejeződött be az új parókiarész mennyezetének gipszkartonozása, melyet ismét közmunkában végeztek el áldozatkész gyülekezeti tagjaink: Nyéki Zoltán, Pál Sándor, Létai Lajos és Kovács Imre. Köszönjük munkájukat.
 • Máj. 17-én a konfirmációi istentiszteleten 13 ifjú tett hitvallást és fogadalmat Isten és 350 gyülekezeti tag előtt. (A konfirmáltak névsora a Krónika 2009/5. számában olvasható.)
 • Máj. 22-én, a Magyar Református Egyház közös alkotmánya kihirdetésének időpontjában, helyi idő szerint 17 órakor tíz percen át szóltak az érkeserűi református templom harangjai. Bár gyülekezetünk képviselői nem tudtak jelen lenni a debreceni eseményen, de testvérgyülekezetünk, a magyarországi Öcsödi Református Egyházközség lélekben képviselt bennünket. Ezen alkalommal rögzítettük harangjaink szavát internetes olvasóink számára.
 • Máj. 28-án 11 beteg gyülekezeti tagnak szolgáltattuk ki az úrvacsora szent jegyeit.
 • Máj. 31-én, Pünkösd I. napján a 102 jelen lévő gyülekezeti tagból 86-an éltek úrvacsorával.
 • Jún. 1-én, Pünkösd II. napján 56-an vettek részt az istentiszteleten.
 • Jún. 7-én gyülekezetünk felnőtt asszonykórusa - Nyéki Enikő kántorunk vezetésével - 10 taggal vett részt az Érmelléki Református Egyházmegye Berettyószéplakon megrendezett kórustalálkozóján.
 • Júniusban közmunkázók takarították el a felhalmozódott törmeléket az épület körül, illetve készítették elő a terepet a védőjárdák megöntéséhez. Ekkor készült el a falak glettelése, festésre való előkészítése melyet Létai Imre főgondnok közmunkában, Amászka Sándor, Póka Szabolcs, Szűcs Ernő az egyházfenntartói járulék ledolgozását vállalták magukra. A fürdőszoba csempézését Nyéki Zoltán végezte ismét bérmentesen. Ebben a hónapban készült el a központi fűtéshez szükséges víz- és fűtéscsövek telepítése is, melyet egy szatmári vállalkozó végzett el jutányos áron. Amíg pénz hiányában nem tudunk fűtőtesteket és kazánt vásárolni, addig csempespórral és kályhával fűtjük a lakást.
 • Jún. 12-én vasárnap gyülekezetünk vendége volt Nt. Dr. Lukácsi Éva és Nt. Lukácsi László református lelkészek az Egyesült Államokból, a Miami-beli Krisztus Első Magyar Egyesült Egyháza lelkészei. Az erdélyi és partiumi körútjuk során nagyon rövid időre érkezett vendégek személyesen nyújtották át gyülekezetük adományát, azt az 500 amerikai dollárt, mellyel a parókia építéséhez kívántak hozzájárulni. (Részletes beszámoló a Krónika 2009/6-7. számában olvasható)
 • Június végén illetve július elején sikerült lépésenként beszerelni az új parókiarész nyílászáróit. A bejárati ajtó és a szobaablakok aranytölgyszínű PVC-keretű termopan ablakosak lettek; a belső ajtókat fenyőfából asztalossal készíttettük, míg a hátsó bejárati ajtó akciós fémajtó lett. A szobaablakokra reluxákat szereltettünk, a nappali nagyobb ablakára pedig a későbbiekben szalagfüggöny került. A termopán nyílászárókat érkeserűi illetőségű nagyváradi céggel, míg a faajtókat székelyhídi asztalossal készíttettük és szereltettük be. Ezúton is köszönjük szakszerű és gyors munkájukat.
 • Július 5. és 9. között ifjúsági hetet tartottunk melyen vendégül láttuk a hollandiai Aalten-i protestáns gyülekezet katekizációs csoportjának 8 fiatalját és az őket elkísérő 4 felnőttet, a gyülekezetünket is segítő SCOE alapítvány szervezésében. Vendégeink nemcsak kikapcsolódni, hanem a helyi viszonyokkal ismerkedni, keményen dolgozni és a rászorulókon segíteni érkeztek. (Ld. Krónika 2009/6-7 száma)
 • Aug. 7-16. között vakációs gyermek-bibliahetet tartottunk. A bibliahéten és az azt megelőző hétvégén az Öcsödi Református Egyházközség (Mo.) lelkipásztora és a gyülekezet néhány gyermeke is vendégünk volt. Augusztus 9-én vasárnap délelőtt, a bibliahét nyitó istentiszteletén Péntek Ágnes öcsödi lelkipásztor hirdetett igét. Augusztus16-án, vasárnap tartottuk gyülekezetünkben a gyermek-bibliahét záró istentiszteletét, melynek alapigéjeként a Lk 12,16-43 alapján szólt az igei tanítás. Az igehirdetést követően a bibliahéten résztvevő 70 gyermek a gyülekezet előtt nagy bátorsággal mondta el a héten tanult bibliai történeteket (a bolond gazdag, a gazdag ifjú, a szántóföldben elrejtett kincs, az özvegyasszony két fillérje), valamint a napi aranymondásokat, énekeket és a játékos jeleneteket, melyek érthetővé tették számukra a hét folyamán, hogy az igazi kincset Jézus Krisztus jelentheti mindennapi életünkben. A rövid beszámoló után minden a gyermekbibliahéten résztvevő gyermek és segítő fiatal számára kiosztottunk egy-egy ajándékcsomagot, melyet a Bihari Fogyatékkal Élők Egyesülete jóvoltából kaptunk gyermekeink megjutalmazására. Isten adjon mindannyiuknak áldást, bölcsességet és lelki gazdagságot, hogy kincseinket máskor is megoszthassuk egymás javára és Isten dicsőségére.
 • Szept. 9. Elkészültek a csempekályhák az új parókiarészbe - Bartha Sándor székelyhídi kályharakó mester munkájával. A két szobába egy-egy szimpla, a nappaliba egy dupla kályha, a konyhába pedig egy csempespór készült.
 • Szept. 11-én Öcsödön hálaadó istentiszteletet tartottak a templom fennállásának 220. évfordulója alkalmából, ahol gyülekezetünket Munkácsi Imre gondnok és Nyéki Enikő kántornő képviselte.
 • Szept. 22 és okt. 10 között megtörtént a nappali járólapjainak letevése, a konyha csempézése valamint a szobák padlózása.
 • Nov.1-én, a reformációi istentisztelet keretén belül fogadalmat tett az új presbitérium, élén a főgondnokkal és a gondnokkal, valamint a két egyházfi. Fogadalmukat és reformáció-napi istentiszteletünket úrvacsoravétellel erősítettük meg. (Az új Presbitérium névsora a Krónika 2009/9-10. számában olvasható)
 • Dec. 6-án, Advent II. vasárnapján tartottuk meg gyülekezetünkben a 25 és 50 éve konfirmáltak találkozóját, ahol az egykori konfirmandusok megerősíthették hitvallás és fogadalomtételüket. Az ünnepi istentiszteletet és közös úrvacsorázást szeretetvendégség követte a gyülekezeti teremben.
 • Dec. 24-én a karácsony esti istentiszteleten 350-en hallgatták az örömüzenetet, valamint az óvodások és iskolások ünnepi műsorát. Ekkor került sor az ajándékcsomagok kiosztására is. A 180 elkészített csomagból 120 gyermekeinket örvendeztette, 15 csomagot a súlyos betegek között, 45 csomagot pedig a 80-ik életévüket betöltött idős emberek között osztottunk szét.
 • Dec. 25-én Karácsony I. napján 72 gyülekezeti tag úrvacsorázott.
 • Dec. 31-én, az óévi istentiszteleten mindössze 28-an fejeztük ki hálánkat Istennek ebben az évben tapasztalt mindenféle áldásáért, és kértük az Ő kegyelmét és gondviselését a reánk következő évben is gyülekezetünk minden tagjának életére.

Miénk a hála, Istené a dicsőség!

Eseményeinket, híreinket internetes naplónkban is nyomon követhetik:
http://erkeseru.blogspot.com