2009. január 7., szerda

Eseménynapló 2008

 • Január 6-án a közgyűlés alkalmával hangzottak el a különböző beszámolók a gyülekezet lelki és anyagi életéről a 2007-es évre vonatkozóan. 61 gyülekezeti taggal közösen fejeztük ki hálánkat Istennek a 2007-es évben tapasztalt mindenféle áldásáért, és kértük az Ő kegyelmét és gondviselését a 2008 évben is gyülekezetünk minden tagjának az életére és munkájára. Ekkor került sor az 1776-ban épített, és az óta csak foltozgatott lelkészi lakás részleges újjáépítésének megbeszélésére. A lelkipásztor ismertette a gyülekezeti tagokkal a parókia újjáépítésének tervét melyet a presbitérium és a közgyűlés egyhangúlag elfogadott, mely szerint a parókia régebbi, keleti részét (folyosó, konyha, kamra, ebédlő, fürdőszoba) teljesen lebontjuk, és egy új épületszárny (2 szoba, konyha, ebédlő-nappali, fürdőszoba, kamra, kazánház) kerül a megmaradó két szoba és lelkészi iroda mellé. A tervek megvalósításához elhanyagolhatatlan a gyülekezet közteherviselése, és ezért a presbitérium tisztelettel kérte a gyülekezet tagjait, hogy vállalják magukra az egyházfenntartói járulék kifizetése mellett, a parókiajavításra kirótt összeget, mely minden 18-ik életévét betöltött egyháztagnak minimálisan 35 lej értékben állapíttatott meg a presbitérium által. Mindezek mellett örömmel fogadja gyülekezetünk a pénzbeli adományokat erre a célra, illetve kéri a munkaképes gyülekezeti tagokat arra, hogy a munka kezdetével lehetőség szerint vállaljanak részt a közmunkák terheiből is. Mindezekhez kértük az Úristen áldását, hogy tervünk és akaratunk ne csupán a mienk legyen, hanem kísérje azt Isten áldása, hiszen a 127 zsoltár szavait mindannyian nagyon jól ismerjük: „Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon az építők”. Adja a kegyelmes Isten, hogy tervünk és munkánk ne legyen hiábavaló! Ezen az istentiszteleten került sor a 2008-as év járulékainak és díjszabásainak ismertetésére a gyülekezet előtt. Ugyanezen az ünnepi alkalmon került sor K. Kiss Károly presbiter beiktatására is, a megüresedett presbiteri helyre. Kívánjuk, hogy Isten áldása legyen életén és a gyülekezetben végzendő szolgálatán.
 • Február 3–10. között ismét megtartottuk gyülekezetünkben az egyetemes imahetet. A plakáttal is meghirdetett imahétre összesen 719-en jöttek el, egy alkalommal átlag 90-en vettünk részt az istentiszteleteken, a záró istentiszteleten, Böjtfő vasárnapján 57-en éltünk úrvacsorával. Az imahét minden estéjére ünnepi műsorral készült gyülekezetünk valamelyik csoportja: gyermekkórus, felnőtt kórus, vallásórások és a konfirmálók csoportja. A vendéglelkészek ellátásához ismét nagy szeretettel járultak hozzá gyülekezetünk családjai, akiknek névsora a Krónika 2008/1 számában megtalálható. Köszönjük mindenki szívből jövő adományát!
 • Február 17-én kézműves foglalkozást tartottunk vallásórás gyermekeink számára, akiket Kósa Erzsébet gyülekezeti tagunk tanított gyékényt fonni. A foglalkozáshoz szükséges gyékényt id. Stefan József testvérünk adományozta. Köszönjük az időt és a fáradságot, amit gyermekeink fejlődésére szántak. Isten tegye áldottá életüket.
 • Március 15-én, az 1848-as forradalom kitörésének emléknapján az ünnepi istentisztelet keretén belül verses-énekes műsorral szolgáltak a „Számadó Ernő” Általános Iskola diákjai, és gyülekezetünk felnőttkórusa. Az istentisztelet végén a helyi RMDSZ képviseletében Hengye István; a Számadó Ernő Általános Iskola képviseletében Faur Kiss Angéla; a Református egyházközség nevében Munkácsi Imre gondnok koszorúzta meg templomunk világháborús emléktábláját. Ezen az ünnepi istentiszteleten 163 gyülekezeti tag vett részt.
 • Március 16-án, Virágvasárnap gyülekezetünk konfirmandus csoportjai és a vallásórás gyermekek készültek közös műsorral. Ezen az istentiszteleten 45-en vettünk részt.
 • Március 20-án, Nagycsütörtökön 11 idős beteghez vittünk betegúrvacsorát. Ugyanezen a napon ajándékozta meg Nőszövetségünk a gyülekezetünkbe tartozó 47, 80 éven felüli gyülekezeti tagunkat 25 dkg száraz levestésztával, kifejezve ezzel is, hogy gyülekezetünk időseinek segítése fontos a mi számunkra, és apró figyelmességekkel mi is könnyen örömet szerezhetünk egymásnak. Mindannyiuknak Istentől megáldott hosszú éveket kívánunk még, hogy gyülekezetünk áldására lehessenek.
 • Húsvét I. napján a harangok hívó szavára 85-en jöttek el az ünnepi az istentiszteletre, melyből 77-en éltek úrvacsorával.
 • Március 24-én, Húsvét II. napján, a két vallásórás csoport és a Nőszövetség húsvéti műsorát 141 gyülekezeti tag hallgatta meg. Gyülekezetünk felnőtt kórusát ezen az ünnepen is meghívták a római katolikus templomba énekelni, melynek eleget is tettek örömmel.
 • Április 14 és 15-én gyülekezeti tagjaink közmunkában vettek részt, amikor is a Kiskereki Önkormányzattól kapott, 4500 bontásból származó téglát, a majdani ravatalozó építéséhez, megpucolták és hazaszállították Kiskerekiből. Köszönjük az Önkormányzatnak a támogatást, a közmunkázóknak pedig az egyházépítő szolgálatot.
 • Április 20-án került sor az I. éves konfirmandusok, 13 fiatal, évközi vizsgájára 197 gyülekezeti tag előtt.
 • Április 27-én délelőtt anyák napi istentiszteletet tartottunk a templomban, ahol a vallásórások és óvodások köszöntötték szüleiket versekkel és énekekkel, melyekre az óvónők és a tanítónők készítették fel gyermekeinket. Köszönjük áldozatos munkájukat! Ezen az istentiszteleten 237-en vettünk részt. Az anyák napi délelőtti perselypénzt (250 RON), a megszokott módon a micskei Sámuel bentlakás nehéz helyzetben lévő gyermekei számára ajánlottuk fel. Ugyanezen a délutánon került sor Székelyhídon a XIV. Érmelléki Ifjúsági Kórustalálkozóra, melyen gyülekezetünket 14 fiatal képviselte Nyéki Enikő kántornő vezetésével.
 • Május 1-én, Áldozócsütörtökön délelőtt 32-en, délután pedig 11-en vettünk részt az istentiszteleten.
 • Május 4-én a konfirmációi istentiszteleten 7 ifjú tett hitvallást és fogadalmat Isten és 220 gyülekezeti tag előtt. Délután a temetőben tartottunk anyák napi istentiszteletet, emlékezve azokra, akik már nem lehetnek közöttünk. Erre az istentiszteletre 75 gyülekezeti tag jött el.
 • Május 5. és 10. között a gyülekezeti termünkben két kályhát és egy csempespórt, rakattunk a Polgármesteri Hivatal támogatásával, aminek anyagát a helyi általános iskola bontott kályháiból kaptuk. Köszönjük ez úton is az iskola és az Önkormányzat támogatását.
 • Május 8-án 11 beteg gyülekezeti tagnak szolgáltattuk ki az úrvacsora szent jegyeit.
 • Május 11-én, Pünkösd I. napján a 117 gyülekezeti tagból 84-en éltünk úrvacsorával. Ekkor került sor az év második közgyűlésére, amikor beszámoltunk az első félév lelki életéről, és a közelgő építkezés pontos részleteit, közmunkával kapcsolatos tudnivalóit szögeztük le együtt a gyülekezet közösségében.
 • Május 12-én Pünkösd II. napján 156-an voltunk istentiszteleten, ezen az alkalmon a gyermekek és az asszonyok kórusa szolgált közöttünk. Gyülekezetünk ökumenikus asszonykórusa ezen a napon is szolgált éneklésével a római katolikus templomban.
 • Május 16-23. között került sor a gyülekezeti ház belső meszelésére, a Hollandiából kapott konyhabútor beállítására, valamint a 2008-ban konfirmált fiatalok adományának, egy gyorsvízmelegítő készüléknek a felszerelésére a gyülekezeti terem konyhájába.
 • Május 29. – június 2. között gyülekezetünk vendége volt a hollandiai Aalten-i gyülekezet négy tagja, akik közül ketten már harmadszor jártak gyülekezetünkben. Az ő segítségük nyomán rendezhettük be gyülekezeti termünket bútorokkal: teljes konyhabútort ajándékoztak nekünk, beépített hűtőszekrénnyel és mosogatókagylóval; valamint ágyakat, székeket, asztalokat a gyülekezet használatára, az iskola és óvoda részére asztalokat, székeket, táblákat melyekre nagy szüksége volt az iskolás diákoknak; ők támogatják a rászoruló betegeket pelenkával, tolószékkel, betegággyal szükség esetén, stb. A június 1- i istentiszteleten, a Veenstra házaspár itt maradt gyülekezetünkben megtekinteni a keresztelés sákramentumának kiszolgáltatását, a másik két hollandiai testvér pedig az érseléndi gyülekezet istentiszteletén vett részt. Az istentiszteletet követően minden családnak átnyújtottunk egy jelképes ajándékot, hogy az itt szerzett élmények maradandóak legyenek számukra. Az ajándékok között volt Fekete Hajnal festőművész 1-1 olajképe, az Érmelléki, erdélyi tájakról; valamint 1-1 Erdélyről szóló képes album többnyelvű kiadása.
 • Június 16–22. között ismét megtartottuk gyülekezetünkben a vakációs bibliahetet, a lelkipásztornő és a kántornő vezetésével, valamint gyülekezetünk ifjainak a segítségével. Ebben az esztendőben 75 különböző gyermek vett részt a foglalkozásokon, ahol idén Pál apostol missziói útjaival ismerkedhettünk meg közelebbről. Minden nap a történethez illő kézimunkát készítettek a gyerekek és különböző képességfejlesztő játékokban mérhették össze tudásukat és tehetségüket. A szülők és a jókedvű adakozók nagylelkűségének köszönhetően a finom uzsonnák ebben az esztendőben sem maradtak el. A bibliahét végén gyermekeink a gyülekezet előtt is bemutatták a héten tanult énekeket, aranymondásokat és történeteket. Erre a záró istentiszteletre 156 gyülekezeti tag gyűlt össze. A bibliahéten részt vett gyermekek ebben az évben is ajándék tanszer- és édességcsomagot kaptak, melynek tanszer részét a Polgármesteri Hivatalnak, édesség részét pedig az adakozó gyülekezeti tagoknak köszönhettük.
 • Június 21-én gyülekezetünk 6 fiatalja ifjúsági csendesnapon napon vett részt Értarcsán.
 • Július 1-én Isten segítségével és gyülekezeti tagjaink áldozatos munkavállalásával, hozzákezdtünk az 1776-ban épült parókia keleti részének a lebontásához, mely mára teljesen elavulttá, egészségtelenné és lakhatatlanná vált. A garázs lebontása után, a kert végében egy gazdasági bejárót létesítettünk, majd megkezdődött az épület teljes kiürítése, ajtók, ablakok leszedése, majd a falak bontása és a törmelék eltakarítása. Az újjáépítésre szánt parókiarészt mindössze hat nap alatt sikerült lebontani, és tisztává tenni az építkezés megkezdése előtt (július 1., 2., 9., 10., 12., 14.).
 • Július 19-én gyülekezetünk Nőszövetségével részt vettünk a Királyhágómelléki Református Nőszövetségi találkozón a szatmárhegyi református templomban, ahol több mint 1400 asszony dícsérte együtt az Urat. (Részletes beszámoló a Krónika 2008/7-8. számában olvasható.)
 • Július 28. és augusztus 3. között eleget téve az öcsödi testvérgyülekezet meghívásának, 6 vallásórás korú gyermekkel részt vettünk egy közös bibliaheten, bízva abban, hogy ez által is élőbbé tehetjük gyülekezeteink kapcsolatát. Reméljük, hogy a felejthetetlen élményeket, jó hangulatú napokat jövőre mi is viszonozhatjuk. (Részletes beszámoló a Krónika 2008/7-8. számában olvasható.)
 • Augusztus 8-9-én a szerbiai Torontálvásárhelyről érkező református gyülekezet 45 fős csoportjának vendéglátásához járultunk hozzá. A délvidékiek lelkipásztoraik, Gyenge Károly és Gyenge Szlifka Tilda vezetésével érkeztek erdélyi-partiumi körútjuk során Nagyváradra, ahol a váradolaszi gyülekezettel karöltve vendégeltük meg őket. (Részletes beszámoló a körútról és a vendégfogadáshoz hozzájárulókról a Krónika 2008/7-8. számában olvasható.)
 • Augusztus 15-16-án ásták ki gyülekezetünk férfi tagjai az új épületrész alapjait, melyhez a tervrajzot Czirják Levente építészmérnök készítette adományként gyülekezetünk részére. A 9,50 x 16,20 m alapterületű épület magába foglalja majd a következő helyiségeket: előszoba, nappali-ebédlő, 2 szoba, konyha, fürdőszoba, kamra, kazánház. Hisszük és reméljük, hogy az új épületrész sokáig teljességgel betölti majd azt a szerepet, amit egy parókiának nyújtania kell. Augusztus 18-án délután kezdte meg Fekete László és kőműves csapata az alapok beöntését, mely munka aug. 27-re be is fejeződött. (A közmunkázók névsora a Krónika 2008/7-8. számában olvasható.)
 • Augusztus 31-én osztottunk úrvacsorát Újkenyér ünnepére, amikor is 64-an éltek a hálaadás lehetőségével az istentiszteleten, ebből 56-an vettek árvacsorát.
 • Szeptember 4–19. között történt meg a szobák kaviccsal való feltöltése, szigetelése, valamint az aljzatbeton megöntése. (Lásd: Krónika 2008/9).
 • Október 6-án a Számadó Ernő általános iskolában emlékeztünk meg az aradi 13 vértanúról, felelevenítve a kor történelmi hátterét, melyről Balogh Katalin vallástanárnő tartott rövid, de tartalmas előadást, majd igei megalapozásként a Római levél jól ismert mondata hangzott el, mely számos elődünk jelszavává vált az évszázadok folyamán: „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?” Ünneplésünket és emlékezésünket a himnusz eléneklésével zártuk.
 • Szept. 29. – nov. 16. között rakta fel a kőműves csoport az új épületrész falait 38 köbméter téglából és 10.000 vályogból, majd erre került fel a falakat összekötő betonkoszorú.
 • Október 31-én Reformációi emlékünnepélyt tartottunk gyülekezetünkben, ahol a konfirmandusok szolgáltak ünnepi műsorral 67 érdeklődő gyülekezeti tag előtt.
 • November 1-én gyülekezetünk négy fiatalja részt vett az Érmelléki Református Egyházmegye ifjúsági bibliaismereti vetélkedőjén, Bihardiószegen. (Lásd: Krónika 2008/11).
 • November 2-án, a reformációi istentiszteleten 59 gyülekezeti tag volt jelen, akik közül 52-en éltek az úrvacsora sákramentumával.
 • November 15-én régi vágyunk teljesült, amikor Isten segítségével a református temető központi részén letettük a ravatalozó alapkövét. (Lásd: Krónika 2008/11).
 • November 30-án, Advent I. vasárnapján tartottuk meg gyülekezetünkben a 25 és 50 éve konfirmáltak találkozóját. Erre az ünnepi istentiszteletre 139 gyülekezeti tag gyűlt össze, közöttük a 18 ünnepelt, mindkét csoportból 9-9 konfirmált tag tudott eljönni. Az igehirdetés rendjén Oroszi Magda lelkipásztor, a Filippi 1,27 versével: „Viseljétek magatokat az evangéliumhoz méltóan.” – bátorította az adventi gyülekezetet hitük megélésére. Igehirdetés után közös imádságban adtunk hálát Istennek az életünk eddigi áldásaiért, vezetéséért; az Ő gondviselését kértük életünk további részére is; együtt imádkoztunk azokért, akik betegség, vagy bármilyen más ok miatt, nem tudtak eljönni, hogy együtt ünnepelhessünk. Néma csenddel emlékeztünk vissza, az egykori lelki nevelőkre Pál László és Kallós István lelkipásztorokra, valamint azokra a konfirmált társakra, akik már nincsenek az élők sorában. Gyülekezetünk felnőtt kórusa két énekkel köszöntötte az ünnepelteket, akik névsorolvasás után az úrasztala köré sorakoztak, hogy hitvallás és fogadalomtételüket Isten és a gyülekezet színe előtt megerősíthessék. A hitbeli megerősítésről mindenki egy-egy emléklapot vehetett át, melyet követően mintegy 100-an vettük magunkhoz az úrvacsorát. Az istentisztelet végeztével a 25 és 50 éve konfirmált gyülekezeti tagokat házastársaikkal együtt megvendégeltük a gyülekezeti teremben, ahol tea, kávé és kalács fogyasztása közben adódott alkalom a kötetlen beszélgetésre. Itt elevenítették fel azokat a szép élményeket, melyek még ennyi év távlatából is elevenen élnek emlékeikben. Majd egy-egy kedves ének eléneklésével zártuk a találkozót, bízva abban, hogy ez az alkalom Isten dicsőségére és mindannyiunk hitbeli megerősödésére szolgált. A jubilálók közös gyűjtés eredményeként 205 lejt adományoztak a parókiajavítás költségeinek fedezésére.
 • November 18. és december 23. között készült el az új tetőszerkezet, melyet sikerült új cseréppel befedni.
 • December 22-én 11 személyhez vittünk el a karácsonyi betegúrvacsorát és evangéliumot
 • December 24-én, a Karácsony esti istentiszteleten 350-en hallgattuk az örömüzenetet, valamint az óvodások és iskolások ünnepi műsorát. Ekkor került sor az ajándékcsomagok kiosztására is. A 200 elkészített csomagból 130 gyermekeinket örvendeztette, 20 csomagot a súlyos betegek között, 50 csomagot pedig a 80-ik életévüket betöltött idős emberek között osztottunk szét.
 • December 25-én, Karácsony első napján délelőtt 95-en voltunk jelen az istentiszteleten, melyből 93-an éltünk úrvacsorával.
 • December 26-án, Karácsony másodnapján délelőtt gyülekezetünk felnőtt kórusa szolgált, ekkor 67-en voltunk jelen az istentiszteleten.
 • December 31-én, az óévi istentiszteleten 59-en fejeztük ki hálánkat Istennek, ebben az évben tapasztalt mindenféle áldásáért, és kértük az Ő kegyelmét és gondviselését a reánk következő évben is gyülekezetünk minden tagjának az életére.

Miénk a hála, Istené a dicsőség!