2009. augusztus 28., péntek

Főgondnok esküszövege (1846)

Főgondnoki eskü formája
(Érkeserűi Református Egyházközség, 1846)

"Én, N.N. esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú Szentlélek, hogy én főgondnoki tisztemben, mellyre egyházunk elöljárói által választattam, felséges királyunkhoz tántoríthatatlan hűséggel leszek, az evangyeliomi tudomány tisztességének megtartására amint a Szentírásból, a Helvét Hitvallásból előadatik, vigyázok; magamat mindenekben a presbyteri igazgatáshoz tartom, az egyházi ügyekben félre tévén minden kedvezést, félelmet, jutalmat és minden más emberi tekinteteteket, igaz és a Canonokkal megegyező ítéletet hozok; az Ekklésiában a csendességet, békességet, és annak hasznát s virágzását, teljes erőm szerént munkálkodni fogom, az Ekklésia mindennemű jövedelmeinek hűséges kezelésére és a meghatározott célra leendő fordítására vigyázok. Isten engem úgy segéljen."

Elmondta: Kuthy Károly, 1846. augusztus 30-án
Forrás: Presbiteriális Végzések Jegyző Könyve az ÉrKeserüi Reformata Ekklésiában 1830-tól kezdve (ANDJBihor 309/7)

(Az Érkeserűi Református Egyházközségnek a Nagyváradi Állami Levéltárban – ANDJBihor – őrzött jegyzőkönyvei és anyakönyvei alapján közzéteszi: Oroszi Kálmán református lelkipásztor.)