2009. február 28., szombat

Imahét - szombat

Szombaton közel 100 ember előtt hirdette az igét Kulcsár Árpád értarcsai református lelkipásztor a 117. Zsoltár alapján. A csak 2 versnyi zsoltár a legrövidebb zsoltár és egyben bibliai könyv is, de Istennek annál nagyobb üzenete fogalmazódott meg benne. A zsoltár címfeliratában nincs bár feltüntetve sem a szerző, sem a dallam, mégis tiszta, lelki dallam cseng ki belőle, még ha sokaknak megannyiképpen is zeng.

A nap témájául szolgáló vallási sokszínűség, akár a kereszténységen belül, akár a világvallások között is értendő mindenkit foglalkoztat, de annál sokkal nagyobb problémát jelent a hitetlenség, a hit nélkül élők tömegei. Ahogy az izraelita zsoltáros arra kéri a népeket, nemzeteket, azaz pogányokat, hogy "Dicsérjétek az Urat!", addig most, mai kiválasztottaknak, az Új Szövetség népének kell az Isten nélkül élők számára hirdetni az evangéliumot. A zsoltáros részéről ez a buzdítás akár előképének tekinthető az apostolok pogánymissziójának, illetve Jézus misszió parancsa teljesítésének: "Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig." (Mt 28,19-20) Az evangélium hirdetése vagy a térítés természetesen nem történhet a kiválasztottak felsőbbrendűségével, az egyedül üdvözítő igazság letéteményeseként, hanem Krisztus szelídségével, befogadásával, alázatával, meggyőző erejével.

A hirdetett Ige mellett a megzenélt Ige is gazdagította összejövetelünket. Orosz Otília Valéria, a nagyvárad-újvárosi református templom kántor-orgonistája nemcsak a gyülekezeti éneklést kísérte végig orgonán, hanem az istentisztelet második felében lélekemelő orgonajátékkal tette még áldásosabbá imaheti istentiszteletünket. Az elhangzott művek: J.S Bach: d-moll Prelúdium; Domenico Zipoli: Elevatione; G.F. Haendel: Largo; Andreas Nicolaus Vetter: Nun komm de heiden Heiland (korál); J. Pachelbel: d-moll Prelúdium és Fúga; J. Pachelbel: Kromatikus fúga. Az Érmelléken is szolgált kántor-orgonista több könyvvel is gazdagította már egyházunkat: vallásos versantológiái mellett az érmelléki református orgonákról jelent meg kötete, illetve hamarosan megjelenik az érmelléki református kórusokról is egy, melyekben természetesen az érkeserűi kórusok és az orgona történetével is megismerkedhetünk.

Isten áldása legyen mind igehirdetőnk, mind orgonistánk életén, családján, szolgálatán, és azon a gyülekezeten, ahova az Úr állította őket.